Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/26

 

05.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 317

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Malmi)

HEL 2017-010603 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 9.11.2017 (147 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt 1.2.2017 tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän vakuutusyhtiön takaisinsaantivaatimuksen.

Esitetyt vaatimukset

Hakija vaatii edelleen oikaisuvaatimuksessaan takaisinsaantia päiväkoti Savelan pihalla tapahtuneeseen liukastumiseen liittyen.

Vakuutettu on 1.2.2017 noin kello 15.00 kävellyt päiväkoti Savelan pihan poikki, mutta liukastunut ja kaatunut, koska piha on ollut jäinen ja osittain hiekoittamaton. Kaupunki ei ole osoittanut huolehtineensa liukkaudentorjunnasta laissa ja oikeuskäytännössä hyväksytyllä tavalla.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 3.1 §:n mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä kunnossa. Talvella on huolehdittava kadun pysyttämisestä edellä mainitussa kunnossa huolehtimalla lumen ja jään poistamisesta ja liukkauden torjumisesta. 

Vahinkopaikka on hiekoitettu edellisen kerran vahinkopäivää edeltävänä päivänä noin kello 9.00. Ilmatieteen laitoksen säätietojen mukaan lämpötila on hiekoituksen jälkeen vaihdellut + 0,9 ja – 1,1 välillä. Sademäärä on Kaisaniemien mittausasemalla ollut vahinkopäivänä 1,5 mm vedeksi muutettuna.

Edellä olevien tietojen perusteella ei ole ollut näin ollen yllättävää, että alueella on ollut liukasta. Katu olisi tullut hiekoittaa uudelleen. Ilmatieteenlaitoksen mukaan on erittäin liukasta silloin, kun jään päälle on satanut vettä tai jään päälle sulaa vesikerros. Olosuhteet eivät ole olleet millään tavoin poikkeukselliset, eikä liukkauden torjunta olisi ollut ylivoimaista tai hyödytöntä.

Helsingin kaupunki huolehtii liukkauden torjunnasta katujen kiireellisyysluokituksen mukaisesti. Hoitoluokituksessa pitäisi ottaa huomioon esteettömyysnäkökohdat, jonka vuoksi reitit esimerkiksi päiväkoteihin tulisi hoitaa ensisijaisesti.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunki ei ole riittävällä tavalla huolehtinut kadun kunnossapidosta. Vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitovelvoitteen laiminlyönnistä. Kaupungin vastuulla on osoittaa, että se on asianmukaisesti huolehtinut kunnossapitovelvollisuudestaan. Kaupungilla on korostunut huolenpitovastuu liukkaudentorjunnasta. Huomioon on otettava myös kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokauden aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet. Hakija vaatii kaupungilta takaisinsaantina 1.168,24 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Vakuutettu on liukastunut ja kaatunut päiväkoti Savelan pihalla 1.2.2017 noin kello 15.00. Lämpötila on tammikuun lopussa melkein viikon ajan pysytellyt plussan puolella. Lumikertymää ei ole ollut. Ilmatieteenlaitoksen Kaisaniemen säämittausasemalla tehtyjen mittausten mukaan vahinkopäivää edeltävänä yönä lämpötila on käynyt pakkasen puolella enintään – 1,1 asteessa.

Päiväkodin pihan kunnossapitosuunnitelman mukaan pihaa hoidetaan pääosin koneellisesti. Piha on hiekoitettu vahinkoa edeltävän päivän aamuna kello 9.00. Hiekoituksella on huolehdittu siitä, että päiväkodin pihan poikki on ollut turvallista kävellä.

Vahinkopäivän aamuna kunnossapidon suorittamassa tarkastuksessa ei ollut havaittavissa liukkautta. Edellisen päivän hiekoitus on todettu olleen edelleen paikoillaan.

Vahinkopäivänä ei ole ilmennyt sellaisia äkillisiä muutoksia säätilassa, eikä myöskään liukkauden huomattavaa lisääntymistä, joiden takia olisi ollut erityistä tarvetta ylimääräisille kunnossapitotoimenpiteille.

Katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 6 §:n mukaan tori, katuaukio, puisto ja muu näihin verrattava yleinen alue on kunnan pidettävä alueen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa. Edellisenä päivänä tehty hiekoitus on turvannut turvallisen reitin päiväkodissa kävijöille.

Liukastuminen on tapahtunut työmatkalla. Työtapaturman sattuessa korvaus suoritetaan ensisijaisesti lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta.

Kaupunki on hoitanut päiväkodin pihan liukkaudentorjunnan riittävällä huolellisuudella, ja piha on ollut käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa. Kaupunki ei näin ollen ole aiheutuneesta vahingosta vastuusta.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–2 §, 6 § ja 14 §.

Tapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 1:3.1 §, 5:23 § ja 36:270.1 §.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten nojalla todetaan, että vahinkopäivää edeltävänä yönä lämpötila on käynyt hieman pakkasen puolella. Tämä ei ole aiheuttanut tarvetta ylimääräisille kunnossapitotoimenpiteille. Vahinkopäivän aamuna suoritetun tarkastuksen perusteella on todettu, että edellisenä päivänä suoritettu hiekoitus on ollut edelleen paikoillaan. Päiväkodin piha on ollut käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, ja hiekoituksella on varmistettu turvallinen reitti päiväkodissa kävijöille. Helsingin kaupunki ei täten ole laiminlyönyt velvoitteitaan eikä näin ollen ole syyllistynyt tuottamukseen.

Aiemmin tehdyn lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin laiminlyönnistä. Näin ollen Helsingin kaupunki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 14.11.2017. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 27.11.2017 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

3

kartat (1)

4

Isännöitsijän lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 09.11.2017 § 147

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566