Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

27.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 165

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen peruuttaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti peruuttaa 3.4.2018 pidettäväksi päätetyn kokouksen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Aho, Mikko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

 

 

Kaupunginkanslian tietopalvelut/Seija Kauppinen

 

Kymp/viestintä

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alvnro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566