Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 137

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien kadulle näkyvien osoitemerkintöjen parantamista

HEL 2018-000642 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusten osoitteesta päättäminen ja osoitejärjestelmästä huolehtiminen on katsottu kunnan tehtäväksi. Lainsäädännössä osoitejärjestelmän laatimisesta ja ylläpidosta ei ole kattavasti säädetty. Osoitteen perusta on osoitenimi. Nimistönsuunnittelusta on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 24 §:ssä seuraavaa: ”Asemakaava käsittää myös kunnanosien numerot ja mahdolliset nimet, rakennuskorttelien numerot sekä katujen ja mahdollisten muiden yleisten alueiden nimet.” Katujen nimet määritetään asemakaavassa. Asemakaavoituksesta vastaa Helsingissä maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoitus.

Kunta vastaa rakennuksen osoitteen antamisesta. Helsingissä tonttikohtaiset osoitteet vahvistetaan kaupunkimittauspalvelussa kaupungingeodeetin päätöksellä. Yksityiskohtaisissa ohjeissa määritellään numeroinnin koko (120 mm), väri ja ulkonäkö. Lisäksi ohjeissa määrätään valaisemisesta ja osoitenumeron sijoittelusta. Osoitenumeroinnin toteutuksen valvonta kuuluu ensisijaisesti rakennusvalvontapalvelulle.

Kadun nimikylttien asettamisesta maastoon on vastuussa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran Logistiikkayksikön kilpipalvelu valmistaa kadun nimikilvet. Uusilla kaduilla nimikilpien käytännön asennustyöstä vastaavat Staran kaupunkitekniikan, ylläpidon ja kunnossapidon yksiköt. Kadun nimikyltit asennetaan joko pylvääseen tai ne voidaan kiinnittää rakennukseen maankäyttö- ja rakennuslain 163 §:n ja 161–162 §:ien mukaisesti sopimalla kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa.

Katujen risteyksiin voidaan tapauskohtaisesti merkitä talojen numerointi kahdella numerolla niin, että voidaan päätellä kumpaan suuntaan katunumerointi kasvaa ja kumpaan pienenee. Katunimikilpien ulkoisessa olemuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös paikka ja sen historia sekä muutoinkin nimikilven vaikutus kaupunkikuvaan ja soveltuvuus arvorakennuksiin. Numerointi soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa esimerkiksi kokoojakadun molemmin puolin on samanniminen tonttikatu. Esimerkiksi joillekin Pakilantien poikkikaduille on merkitty katunumerot kadunnimikylttien yhteyteen.

Kaupunkiympäristölautakunta on antanut jo lausunnon kaupunginhallitukselle 29.8.2017 osoitteen merkitsemisestä julkisiin rakennuksiin.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037089

jari.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Karhuvaara Arja Aloite Kvsto 17012018 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 7 muuta valtuutettua ovat tehneet 17.1.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:

Kuljetuspalvelujen tarve lisääntyy ikäihmisten määrän lisääntymisen myötä. Samalla lisääntyy taksien käyttö julkisessa liikenteessä. Kannettavien puhelimien myötä myös välittömän avun tilaaminen vaikkapa katualueella tapahtuneessa vahingossa on helppoa.

Ongelmana monin paikoin on puuttuvien osoitetietojen löytyminen. Jopa tilassa työskentelevät eivät aina tiedä työpaikkojensa osoitetta.

Esitämmekin, että kaupunki huolehtisi siitä, että kaikissa kaupungin omissa toimipisteissä osoitetiedot ovat ulko-ovessa tai sisäänkäyntien kohdalla nähtävissä.

Samoin kaikki kaupunkikorttelit tulee velvoittaa merkitsemään osoitetiedot näkyviksi katujen puoliseen julkisivuun.

Samalla katujen risteyksiin tulee merkitä talojen numerointi kahdella numerolla niin, että voidaan päätellä kumpaan suuntaan katunumerointi kasvaa ja kumpaan pienenee.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 16.3.2018 mennessä.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037089

jari.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Karhuvaara Arja Aloite Kvsto 17012018 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58214

Kansakoulukatu 1 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566