Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 132

Vuoden 2017 investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot kaupunkiympäristön toimialalla

HEL 2018-002716 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää talousarviokohtaan
8 05 03 Kaupunkiympäristötoimialalle kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, varattuja määrärahoja seuraavasti:

Alakohdasta 8 05 03 03 Muut hankinnat  siirretään 576 000 euroa alakohtaan 8 05 03 02 Tietotekniikkahankinnat.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Talousahallintopalvelut/Turunen Tiina

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahatasoja ovat menot kohtatasolla. Investointiosassa on lauta- ja johtokunnilla oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja sitovuustasoa ylittämättä.

Talousarviossa  TA-kohdalle 8 05 03  on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 3 193 000  euron määräraha. Määräraha on jaettu kahteen  alakohtaan. Tietotekniikkahankintoihin  varatusta määrärahasta 164 000 toteutui 740 000 euroa ja muihin hankintoihin varatusta määrärahasta 3 019 000 euroa toteutui
2 240 000 euroa. Koska tietotekniikkahankintoja toteutettiin arvioitua enemmän tarvitaan alakohtien välinen määrärahan siirto.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Talousahallintopalvelut/Turunen Tiina

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Viljakainen Juha, Saxholm Tuula

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566