Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 144

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien virkamatkaa Torontoon, Kanadaan, 17.−22.5.2018

HEL 2018-002863 T 00 00 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kaupunkiympäristölautakunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Torontoon Kanadaan 17.-22.5.2018.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 3 000 euroa/henkilö.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lautakunnan jäsenet

Liite 1

Toimialan edustajat

Liite 1

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnalla ja kaupunkiympäristön toimialalla on seuraavien vuosien aikana suunnittelun strategisina tavoitteina mm. kaavallisten edellytysten varmistaminen kasvavassa kaupungissa riittävälle asuntotuotannolle. Tämä tapahtuu esimerkiksi tiivistämällä kaupunkirakennetta raideliikenteen varrella. Lisäksi tavoitteena on edistää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta.

Lautakunnan ja toimialan käytännön työn kannalta on tärkeää tutustua maailmalla tapahtuvaan suunnitteluun ja toteutukseen sekä niiden pohjalta saatuihin kokemuksiin. Lautakunnan on tässä mielessä tarkoituksenmukaista tehdä tutustumismatka Torontoon.

Toronton valikoituminen kaupunkiympäristölautakunnan matkakohteeksi on monin tavoin perusteltua. Toronto on hyvin nopeasti kasvava globaali suurkaupunki, jossa kehitetään merkittävästi keskustaa, laajennetaan joukkoliikennettä ja kaupungin täydennysrakentaminen tapahtuu suurelta osin uusien poikittaisten raideliikenneyhteyksien varrelle. Lisäksi Torontossa on käynnissä isoja uudistuksia keskusta-alueella ja sen tuntumassa. Torontossa on myös panostettu jalankulun parantamiseen ja siellä on myös hyödynnetty maanalaista rakentamista erittäin laajasti.

Torontossa on myös käynnissä keskustan tuntumassa olevien vanhojen teollisuus- ja satama-alueiden kehittäminen. Siellä on myös kiinnostavia kaupunkiuudistushankkeita, joissa alueita on uudistettu purkavan saneerauksen ja täydennysrakentamisen keinoin.

Torontossa on käynnissä monia saman tyyppisiä kaupunkikehityksen ilmiöitä kuin Helsingissä. Toronton esimerkit kytkeytyvät vahvasti kaupunkiympäristölautakunnalle kuuluviin asiakokonaisuuksiin, joten Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille matkakohde tarjoaa paljon opittavaa.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lautakunnan jäsenet

Liite 1

Toimialan edustajat

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566