Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 138

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mohamed Abdirahimin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee liikennevalojen asentamisesta Itäkeskuksen ja Puhoksen väliselle Turunlinnantielle

HEL 2018-000641 T 00 00 03

Hankenumero 5264_148

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Turunlinnantien liikennesuunnitelman 27.9.2007 (Liikennesuunnitteluosaston piirustus 5591-44). Suunnitelmassa esitettiin muun muassa Marjaniementien risteykseen kiertoliittymää sekä Turunlinnantien kaventamista pääosin 1 + 1 kaistaiseksi Marjaniementien ja Stoan liittymän välisellä osuudella. Turunlinnantien länsipäähän esitetyt muutokset eli kiertoliittymän kohta on toteutettu, mutta kadun jatkosuunnittelu ja toteuttaminen kiertoliittymästä itään on jäänyt odottamaan lähialueen maankäytön muutoksia ja Itäkeskukseen kaavaitujen uusien joukkoliikenneratkaisujen tarkentumista. Turunlinnantie on yksi vaihtoehto Itäkeskuksesta itään kaavaillulle pikaraitiotielinjalle. 

Turunlinnantie on merkittävä bussiliikennereitti, jota käyttää suuri osa idän liityntälinjoista. Porvoon suunnan pikavuorot siirtyivät jo pois Turunlinnantieltä, koska kadun ajoittaiset ruuhkat aiheuttivat liikaa vaihtelua ajoaikaan.  Joukkoliikenteen sujuvuus onkin tärkeä lähtökohta toimenpiteitä suunniteltaessa.

Raidejokeriin liittyvien liikennejärjestelyjen yhteydessä Turunlinnantien liikennejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa Olavinlinnantielle saakka liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6639-2 mukaisesti, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.04.2017.

Turunlinnantiellä ei ole poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärässä tapahtunut muutosta viimeisen kymmenen vuoden aikana edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna, mutta henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia on sattunut tilastojen perusteella aikaisempaa vähemmän.    

Turunlinnantien liikenneturvallisuutta on tarkoitus parantaa hyväksytyn liikennesuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Päätöksestä on kuitenkin jo kulunut niin kauan, että liikennesuunnitelma on syytä päivittää ja varmistaa riittävät tilavaraukset mahdollisen uuden maankäytön sekä joukkoliikenteen tarpeisiin. Myös pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteet ovat muuttuneet ja suunnitellut järjestelyt täytyy tältä osin tarkistaa. Suunnitelma päivitetään, kun raideliikenteen varauksista on saatu ainakin periaatepäätös. Kadun itäisen osuuden rakentaminen ajoittunee ensi vuosikymmenen puolelle.

Liittymien rakentaminen korotettuina liittyminä on mahdollista. Tämä edellyttää huolellista arviointia, sillä Turunlinnantiellä on tulvareitti, jonka tehtävä on johtaa pohjoispuolisen alueen rankkasadetulvan vedet Itäkeskuksen kauppakeskuksen ali kauppakeskuksen eteläpuolelle ja edelleen mereen. Toisaalta runsas linja-autoliikenne aiheuttaa varsin suuren kuormituksen hidasteille, joten niiden kestävyys saattaa muodostua ongelmaksi. Nämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Stoan ja Olavinlinnantien liittymien muuttaminen valo-ohjatuiksi on myös mahdollista. Tällöin pohdittavaksi tulee valo-ohjaamattomien välisuojateiden poistaminen. Suojateiden poisto pidentää jalankulkijan matkoja eri puolilla olevien toimintojen välillä. Näin ollen on todennäköistä, että jalankulkijoiden ylitykset suojateiden ulkopuolelta lisääntyvät.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Liitteet

1

Mohamed Abdirahim Aloite Kvsto 17012018 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Mohamed Abdirahim ja 25 allekirjoittanutta on 17.01.2018 tehnyt seuraavan valtuustoaloitteen:

Itäkeskuksen ja Puhoksen kauppakeskusten väliin jäävällä Turunlinnantiellä tikittää aikapommi. Nopeusrajoitus on 40 km, mutta tämä ylittyy usein. Kauppakeskusten välisellä Turunlinnantiellä on muutaman sadan metrin matkalla yhteensä kolme suojatietä, mutta nämäkään eivät kuljettajia hillitse.

Nimenomaan juuri Puhoksen edessä olevan suojatien kohdalla näkee läheltä piti-tilanteita ihan liian usein ja alueella liikkuvat sekä sen liikkeissä paljon asioivat ihmiset ovat ottaneet minuun yhteyttä ja ilmaisseet huolensa nykytilanteesta. Liikenneturvallisuuden kohentaminen kyseisellä alueella on hyvin perusteltua.

Niin Itäkeskuksen kuin Puhoksen alue ovat liki 200 liikkeensä myötä vilkkaita kauppapaikkoja, minkä vuoksi alueella liikkuu päivittäin tuhansittain ihmisiä. Näistä suuri osa lapsiperheitä, minkä vuoksi tilanne on nykyisellään erityisen riskialtis.

Esitän, että Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto selvittää, voitaisiinko Itäkeskuksen ja Puhoksen kauppakeskusten väliin jäävän Turunlinnantien liikenneturvallisuutta parantaa asentamalla liikennevalot Puhoksen edustalla olevan suojatien yhteyteen tai muilla keinoilla esim. nopeusrajoituksiin tai rakentamalla pomppu, parantaa tien liikenneturvallisuutta.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää aloitteesta kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon kaupunginhallitukselle 18.03.2018 mennessä.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Liitteet

1

Mohamed Abdirahim Aloite Kvsto 17012018 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58214

Kansakoulukatu 1 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566