Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

13.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 143

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä (Vartiokylä)

HEL 2017-009284 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä toimialan hallintojohtajan päätöksestä 28.9.2017 22 § tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Hallintojohtaja on hylännyt Vartiokylässä Vehkalahdentien suojatiellä tapahtuneeseen pyöräilijän kaatumiseen liittyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Vehkalahdentien suojatiellä tapahtuneeseen pyöräonnettomuuteen liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitotoimien laiminlyönnistä.

Hakija on 28.8.2016 kello 14.30 pyöräillyt Vehkalahdentietä Helsingin suuntaan ja tien ylityksen yhteydessä törmännyt reunakiveen ja kaatunut. Reunakivi on ollut liian korkea. Reunakivi on 3,5 – 5 senttimetriä korkea, ja se ei näin ollen ole normien mukainen. Pyörätien kohta suojatien yhteydessä tulisi olla pelkästään asfalttia.

Hakija vaatii kaupungilta vahingonkorvauksena yhteensä 20.000 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Polkupyörää pidetään tieliikennelaissa ajoneuvona. Ajoneuvon kuljettajan on ajaessaan noudatettava riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin näkyvyys ja olosuhteet sallivat. Nopeus on lisäksi oltava sellainen, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. 

Kunnossapitopiiriltä saatujen tietojen mukaan reunakivetys on tapahtumapaikalla pyörätien jatkeen kohdalla 3,5 senttimetriä. Reunakivi ei näin ollen ole liian korkea, eikä tapahtumapaikalla ole muutakaan rakenteellista vikaa.

Polkupyöräilijöille tarkoitettu kulkupaikka tienylityksen yhteydessä on suojatiepalkkien ja ruutujen välissä oleva alue. Reunakivetys alkaa nousta merkittävästi vasta ruutujen kohdalla, joka ei enää ole tarkoitettu polkupyöräilijöille.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta velvoittaa kaupungin pitämään kadun liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Vahingon tapahtumapaikalla ei ole rakenteellista vikaa eikä reunakivetys ole liian korkea, joten kaupunki ei ole vahingosta vastuussa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Tieliikennelaki (267/1981) 3.1 §, 23.1 §.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että Helsingin kaupunki ei ole vastuussa hakijan kaatumisesta polkupyörällä. Aiemmin tehdyn hallintojohtajan päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin toimenpiteistä.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että hallintojohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 2.10.2017. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 22.10.2017 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oikaisuvaatimus päätökseen 28.9.2017 §22, Vahingonkorvausvaatimus, polkupyörävahinko

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

3

Vahinkoalueen kuva ja kartta 24.8.2017

4

HEL2017-009284 selvitys.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallintojohtaja 28.09.2017 § 22

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566