Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 73

Vuoden 2017 talousarviossa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot

HEL 2018-001434 T 02 02 00

Päätös

8 02 Rakennukset

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää talousarviokohtaan
8 02  01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, varattuja määrärahoja seuraavasti:

- Alakohdasta ”8 02 01 01, Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset” siirretään 1 000 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet”

- Alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 3 062 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet”

- Alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 3 800 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 03, Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet”

- Alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 7 000 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet”

- Alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 300 000 euroa alakohtaan ”8  02 01 05, Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet”

- Alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 1 838 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 07, Rakennusten ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot”

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää siirtää talousarviokohtaan TA ”8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet”, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, varattuja määrärahoja seuraavasti:

- Alakohdasta ”8 02 02 03, Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet” siirretään 4 283 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet

- Alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 21 217 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”

- Alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään
3 000  000 euroa alakohtaan ”8 02 02 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet”

- Alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään
1 000  000 euroa alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet”

8 03 Kadut ja liikenneväylät

Kaupunkiympäristölautakunta päättää siirtää talousarviokohtaan
8 03 01 ”Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja liikennejärjestelyt sekä muut investoinnit”, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

- Alakohdasta 8 03 01 01 04 Pohjoinen suurpiiri siirretään yhteensä 569 362 euroa seuraaviin alakohtiin: 8 03 01 01 01 Eteläinen suurpiiri 134 154 euroa, 8 03 01 01 02 Läntinen suurpiiri  73 273 euroa,
8 03 01  01 03 Keskinen suurpiiri 361 935 euroa.

- Alakohdasta 8 03 01 01 09 Östersundomin suurpiiri siirretään alakohtaan 8 03 01 01 03 Keskinen suurpiiri 75 963 euroa.

- Alakohdasta 8 01 03 01 02 01 Katujen peruskorjaukset siirretään yhteensä 455 626 euroa seuraaviin alakohtiin: 8 03 01 01 03 Keskinen suurpiiri 56 078 euroa, 8 03 01 01 03 Koillinen suurpiiri 399 548 euroa.

- Alakohdasta 8 03 01 02 03 Päällysteiden uusiminen siirretään yhteensä 315 437 euroa seuraaviin alakohtiin: 8 03 01 01 03 Koillinen suurpiiri 308 153 euroa, 8 03 01 01 05 Kaakkoinen suurpiiri 7 284 euroa.

- Alakohdasta 8 03 01 03 05 Liityntäpysäköintipaikat siirretään yhteensä 1 583 720 euroa seuraaviin alakohtiin: 8 03 01 01 05 Kaakkoinen suurpiiri 94 212 euroa, 8 03 01 01 06 Itäinen suurpiiri
189 164 euroa, 8 03 01 01 10 Meluesteet 379 635 euroa,
8 03 01 02 06 Jalankulun ja pyöräilyn väylät 905 377 euroa,
8 03 01 03 01 Täytemaan vastaanottopaikat 15 332 euroa.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Mårten Lindholm, Tiimipäällikkö, puhelin: Puh nro 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

Helena Ström, Projektipäällikkö, puhelin: Puh nro 310 38571

helenna.strom(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennukset alakohtien väliset siirrot tilinpäätös 2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Taloushallintopalvelut/Tyystjärvi

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat menot kohtatasolla. Investointiosassa lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja.

Talousarviossa talonrakentamiseen TA-kohdalle ”8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet”, on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 75,5 milj. euron määräraha. Määräraha on jaettu seitsemään alakohtaan.

Jätkäsaaren peruskoulun uudisrakennushanke on edennyt ennakoitua nopeammin. Hankkeen rakentamisvaihe alkoi kesällä 2017 puoli vuotta talousarviossa ilmoitettua aikaisemmin ja vuoden 2017 laskutus on
yli 4 milj. euroa vuoden 2017 talousarviossa ilmoitettua suurempi.

Tätä varten on tehtävä seuraava määrärahasiirto: 

- Alakohdasta ”8 02 01 01, Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset” siirretään 1 000 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet”

- Alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 3 062 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet”

Laakson yhteissairaalan tarveselvityksen laatiminen aloitettiin vuonna 2017 mutta hankkeelle ei ollut varattu määrärahaa vuoden 2017 talousarviossa. Tätä varten on tehtävä seuraava määrärahasiirto: 

- Alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 300 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 05, Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet”

Toimialamalliin siirtyminen edellytti vuoden 2017 talousarvion määrärahojen kohdentamista uuden organisaatiorakenteen mukaisiksi ajalle 1.6. – 31.12.2017. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 21.6.2017 toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset. Samassa päätöksessä talousarvion alakohtien nimet muutettiin uusia toimialoja vastaaviksi sekä rakennushankkeet jaoteltiin uuden toimialajaon mukaisesti. Lisäksi perustettiin uusi TA-alakohta ”8 02 01 07 Rakennusten ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkiminen”.

Päätöksen yhteydessä mm. Keskustakirjaston rakentamiseen varatut alkuvuoden ja loppuvuoden investointimäärärahat on osoitettu eri TA-alakohdille ja Hakaniemen kauppahallin väistötilan rakentamiseen varatut määrärahat on osoitettu väärälle alakohdalle.

Keskuskirjaston ja Hakaniemen hallin väistötilan rakentamisen uudisrakennusmäärärahat on kohdennettava oikealle alakohdalle talousarviovuoden aikana sekä siirrettävä osakkeiden hankkimiseen käytettyä summaa vastaava määräraha uudelle TA-alakohdalle ”8 02 01 07 Rakennusten ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkiminen”.

Tätä varten on tehtävä seuraavat määrärahasiirrot: 

- Alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 3 800 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 03, Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet”

- Alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 7 000 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet”

- Alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 1 838 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 07, Rakennusten ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot”

Talousarviossa talonrakentamiseen TA-kohdalle ”8 02 02 Rakennukset, Korjaushankkeet” on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 143,1 milj. euron määräraha. Määräraha on jaettu kuuteen alakohtaan.

Muihin korjausrakennushankkeisiin, talousarvion alakohtaan
8 02 02 06, sisältyy 24 milj. euroa, joka on osoitettu kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Lisäksi uudelleen ohjelmoidut määrärahat, yhteensä 6,5 milj. euroa, käytettiin kohdentamattomille korjaushankkeille. Kohdentamattomat korjausmäärärahat on kohdennettava oikealle alakohdalle talousarviovuoden aikana. Kohdentamattomia määrärahoja siirretään yhteensä 25,5 milj. euroa TA-alakohdalle
”8 02 02  02 Kasvatus- ja koulutustoimialan
korjausrakennushankkeet”, 3,0 milj. euroa TA-alakohdalle ”8 02 02 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet” ja 1,0 milj. euroa TA-alakohdalle ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet”.

Liitteenä taulukko alakohtien välisistä siirroista 2017.

Talousarviossa TA-kohdalle 8 03 01 ”Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja liikennejärjestelyt sekä muut investoinnit”, on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen
69,894 milj. euroa. Määräraha on jaettu kolmeen alakohtaan.

Yleisten töiden lautakunta 29.11.2016 § 461 hyväksyi rakennusviraston toimintasuunnitelman ja organisaatiouudistuksen jälkeen kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 1.6.2017 käynnistyneen kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman 15.8.2017 § 22.

Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen muuttaa toimintasuunnitelman mukaisia työohjelmia joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta. Muutoksia ovat aiheuttaneet kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden sitoumukset, rakennusteknisistä töistä johtuva aikataulujen nopeutuminen tai hidastuminen, hankkeiden toteutuminen suunniteltua laajempina tai haasteellisimpina, alkuperäistä suunniteltu kustannustaso ja asemakaavojen vahvistumisen tai työkohteen suunnittelun viivästyminen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Mårten Lindholm, Tiimipäällikkö, puhelin: Puh nro 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

Helena Ström, Projektipäällikkö, puhelin: Puh nro 310 38571

helenna.strom(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennukset alakohtien väliset siirrot tilinpäätös 2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Taloushallintopalvelut/Tyystjärvi

 

Tiedoksi

Maka/Like/Ström

Rya/Roha/Lindholm

Rya/Roha/Hilden

Kaupunginkanslia/Viljakainen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Sörnäistenkatu 1

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi