Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 74

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne vuoden 2017 käyttömenojen ylittämisestä  sekä talousarviokohtien välisisistä määrärahojen siirroista

HEL 2018-001543 T 02 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialalle talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne,  oikeuden ylittää sille vuodeksi 2017 myönnetyt käyttötalouden määrärahat 3 000 000  euroa.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle talousarviokohtien 3 10 01 Kaupunkirakenne ja 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito väliset määrärahojen siirrot.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ylitysesitys

Metropolia ammattikorkeakoulun käytössä olevista kiinteistöistä myytiin yhdellä kaupalla seitsemän kohdetta vuonna 2017. Kohteet ovat olleet käyttöomaisuuskirjanpidossa omina kohteinaan ja näin ollen niistä kirjautuu kohteesta riippuen joko myyntivoittoa tai -tappiota. Vuonna 2017 käyttöönotetun uuden kirjauskäytännön mukaan Metropolian kaupan kohteiden rakennuksista kirjataan kauppahinnan ja tasearvon välisenä erotuksena syntyvä 29 563 025 euroa myyntituloksi käyttötalouteen talousarvion kohdalle 3 10 01 Kaupunkirakenne. Vastaavasti kaupan kohteista syntyvät myyntitappiot 7 503 118 euroa kirjataan samalle talousarviokohdalle menoiksi. Vastaavalla tavalla käsitellään myös kaupan kohteiden maapohjien osuudet. Talousarviossa ei ole varauduttu kiinteistökauppojen voitto- tai tappiokirjauksiin. Menokirjaus edellyttää talousarviokohdan 3 10 10 Kaupunkirakenne toteuman perusteella, että määrärahaa tulisi saada ylittää kohdalla 3 000 000 euroa.

Määrärahojen siirto

Välitilinpäätöksessä 31.5.2017 on kirjattu erehdyksessä 9 496 000 euroa investointimenoja jaksotuksena päättyneeseen käyttötalouden talousarviokohtaan 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito. Kirjaus on korjattu ajalle 1.6.–31.12.2017 muutetun talousarviorakenteen investointimenoihin hyvittämällä käyttötalouden menoja talousarviokohdassa
3 10  01 Kaupunkirakenne. Kirjauksien talousarviovaikutuksia ei ole otettu huomioon kaupunginvaltuuston 21.6.2017 § 291 ja 29.11.2017 §  412 toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 koskevissa päätöksissä, joten yhteensä 9 496 000 euron määräraha tulisi siirtää talousarviokohdasta 3 10 01 Kaupunkirakenne talousarviokohtaan 2 09 01 katu- ja viheralueiden ylläpito.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Viljakainen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Sörnäistenkatu 1

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi