Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 83

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta koskien diplomaattiajoneuvoille varattujen pysäköintiruutujen vapauttamisesta yleiseen käyttöön

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki on 1960-luvulla omaksuttujen periaatteiden mukaisesti varannut lähetystöjen pyynnöstä heidän lukuunsa katualueelta pysäköintitilaa kahdelle CD-autolle. Pysäköintipaikat on pyritty osoittamaan liikenteelliset olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman läheltä lähetystön toivomaa paikkaa. Nykyisin paikkojen varaaminen perustuu diplomaattisia suhteita koskevaan Wienin yleissopimukseen, joka tuli voimaan vuonna 1970. Sopimuksen 25 artiklan mukaan vastaanottajavaltion on kaikin tavoin helpotettava edustuston tehtävien suorittamista.

CD-paikkojen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut helpottaa ensisijaisesti asianomaisen lähettilään, mutta myös lähetystössä CD-autolla vierailevien muiden maiden lähetystöjen edustajien pysäköintimahdollisuuksia. Alkuperäistä periaatetta CD-paikkojen sijoittamisesta lähetystön edustalle ei ole nykyisin vaadittu, vaan CD-paikat merkitään lähetystön toivomaan kohtaan. Lisäksi on noudatettu käytäntöä, että varaus suoritetaan samanaikaisesti vain yhdestä kohteesta. Pysäköintipaikkojen varaaminen diplomaattiajoneuvojen käyttöön on myös yleinen kansainvälinen tapa.

Helsingissä on 66 diplomaattista edustustoa. Niiden lisäksi on kuusi kansainvälisen järjestön toimistoa, Euroopan kemikaalivirasto ja kolme EU-toimielinten edustustoa. Helsingin kaupunki on soveltanut samaa käytäntöä CD-pysäköintipaikkojen myöntämisessä paitsi diplomaattisiin edustustoihin myös näihin muihin edustustoihin.

Ulkoasianministeriön protokollapalvelut on ohjeistanut lähetystöjä ja muita edustustoja CD-pysäköintipaikkojen määrästä ja hakuprosessista. Lähetystö lähettää kirjallisen nootin ulkoasiainministeriön protokollapalveluihin, joka tarkistaa lähetystön CD-statuksen ja lähettää esityksen uusista paikoista tai siirroista kaupunkiympäristötoimialalle. Päätös CD-paikoista lähetetään protokollapalveluihin, josta päätös saatetaan tiedoksi asianomaiselle lähetystölle. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että Helsinki noudattaa diplomaattisia suhteita koskevaa Wienin yleissopimusta eikä lisäselvityksillä ole saatavissa merkittävää lisähyötyä nykykäytäntöön.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037089

jari.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Meri Otto Aloite Kvsto 29112017 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet 29.11.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:

Helsingin kaupungin diplomaattiajoneuvojen pysäköimistä koskeva selvitys on vuodelta 1962. Tuolloin kaupunginhallitus vertaili kattavasti eri Euroopan maiden käytäntöä diplomaattien pysäköintiin liittyen. Lähtökohdaksi valikoitui edelleenkin käytössä oleva malli, jossa kullekin maalle varataan kaksi pysäköintiruutua lähetystön tai konsulaatin läheisyydestä.

Helsingissä on tällä hetkellä diplomaattiajoneuvoille varattuja pysäköintiruutuja 137 kappaletta. Näistä suurin osa on hyvin vajaalla käytöllä. Tämä johtuu monien lähetystöjen omilla tonteilla olevista kattavista pysäköintimahdollisuuksista. Tarvetta kadunvarsipysäköintiin ei siis ole. Tästä huolimatta paikat on varattu diplomaattiajoneuvoille ja ovat näin ollen pois tavallisten kaupunkilaisten käytöstä.

Kadunvarsitilasta on etenkin kantakaupungissa huutava pula. Suurimman osan ajasta tyhjillään olevat diplomaattiruudut voisivat palvella kaupunkilaisia asukaspysäköintipaikkoina, kaupunkipyöräasemina tai vaikkapa kivijalkaravintoloiden terasseina.

Helsinki ja autoilu ovat muuttuneet valtavasti viimeisen 50 vuoden aikana. Tämän muutoksen soisi näkyvän myös diplomaattiajoneuvojen pysäköintipolitiikassa. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki valmistelee uuden diplomaattiajoneuvojen pysäköintiä koskevan selvityksen ja mahdollisuuksien mukaan pyrkii vapauttamaan diplomaattiajoneuvoille varattua pysäköintitilaa kaupunkilaisten yleiseen käyttöön.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 28.2.2018 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037089

jari.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Meri Otto Aloite Kvsto 29112017 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 1 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566