Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 81

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntalaisaloitteesta, joka koskee asuntorakentamista Vuosaaren golfkentälle

HEL 2017-013232 T 10 00 00

Hankenumero 5264_158

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:

Kunnan asukkaan aloitteessa esitetään asuntorakentamista Vuosaaren golfkentän alueelle Malmin lentokenttäalueen sijaan. Aloite on tehty aloitteena kunnallisesta kansanäänestyksestä.

Lainvoimaisten maakunta- ja yleiskaavojen mukaan Vuosaaren golfkentän alue on virkistysaluetta. Malmin lentokentän alue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta ja alueella voimassa olevassa yleiskaavassa liikennealuetta, joka muutetaan asuntoalueeksi, jos yleiskaavassa osoitettu muu toiminta siirtyy alueelta pois. Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) Vuosaaren golfkentän alue on virkistys- ja viheraluetta ja Malmin lentokentän alue suurimmaksi osaksi asuntovaltaista aluetta sekä lähikeskusta-aluetta.

Vuosaaren golfkenttä sijaitsee Vuosaaren taajama-alueen ja Vuosaaren sataman välisellä virkistysaluekokonaisuudella osana ns. Vuosaaren vihersormea. Vuosaaren vihersormi tarjoaa asukkaille monipuolisesti erilaisia virkistysmahdollisuuksia ja yhdistää Uutelan ja Mustavuoren alueet toisiinsa. Alueen rakentamisessa menetettäisiin osa sen virkistysarvoista. Lisäksi asuntorakentaminen olisi haastavaa alueen maaperästä johtuen. Alue on pääosin saven päälle tehtyä täyttöä. Aluetta on täytetty laadultaan vaihtelevilla ylijäämämailla ja voimalaitostoiminnassa syntyvillä aineksilla, kuten pohja- ja lentotuhkilla ja rikinpoistotuotteella. Golfkentän alueen välittömässä läheisyydessä on satama-, voimalaitos- ja teollisuusalueita. Nämä toiminnot aiheuttaisivat merkittäviä rajoitteita asuntorakentamiselle. Tulevaisuudessa asuminen sataman välittömässä läheisyydessä aiheuttaisi uusia reunaehtoja sataman ja teollisen toiminnan kehittämiselle.

Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan koko koillista Helsinkiä yhdistävä ja aluetta vahvistava kaupunkirakenteen nivel, jonka ensisijainen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin lentokentän alue tiiviisti ympäröiviin alueisiin - Malmin keskustaan, Jakomäkeen, Tattarisuohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Kivikon vihersormeen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. Alueita yhdistetään kaupunkirakennetta täydentämällä, liikenneyhteyksiä luomalla sekä yhdistämällä alueen viheralueista yhtenäisesti jatkuvia kokonaisuuksia, jotka palvelevat ekologisina käytävinä sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksinä.

Suuruusluokaltaan Vuosaaren golfkentän alue vastaa alle kolmannesta Malmin lentokentän alueesta melualueineen.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa edelle olevaan viitaten, ettei asuntorakentamisen sijoittamiselle Vuosaaren golfkentän alueelle Malmin lentokentän alueen sijaan ole perusteita.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Tuukka Linnas, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalaisaloite

Kunnan asukas on tehnyt 10.11.2017 aloitteen kunnallisesta kansanäänestyksestä: Vuosaaren golfkenttä asuntorakentamiseen. Aloitteen sisältö on:

Malmin lentokentän sijaan, asunnot Vuosaareen golfkentän paikalle. Suurmetsäntie ja Lentokentäntie on ruuhka-aikaan jo nyt aivan tukossa. Rakentamisen myötä liikenne kasvaa, joten ne pikkutiet ei vedä kasvavaa liikennemäärää. Vuosaaresta taas on nelikaistaa tarjolla kehälle Itikseen sekä motareille Lahteen ja Porvooseen. Lisäksi maaperä on parempi rakentamiselle, kuin Malmin suoalue. Sitäpaitsi Malmilla olisi huikeat ikkunamaisemat Tattarisuon teollisuusalueelle. Vuosaaressa yläkerroksista merinäköala.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.3.2018 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tuukka Linnas, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Kunnan asukkaan aloite 10.11.2017 liitteineen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566