Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 82

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta koskien Haaganpuron taimenkannan elvyttämistä

HEL 2017-010774 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusviraston teettämässä, maaliskuussa 2017 valmistuneessa Haaganpuron valuma-alueen hulevesiselvityksessä todetaan, että Pikku Huopalahden padon poistaminen ja uoman syventäminen on Haaganpuron alajuoksun osalta hydrologisesti ja kalaston kannalta suositeltava toimenpide. Selvityksessä todetaan, että ratkaisu muuttaa puistoalueen maisemallista ilmettä, edellyttää tarkempaa teknistä tutkimista ja kustannusarviota.

Kaupunkiympäristön toimialan teettämässä, syyskuussa 2017 valmistuneessa Haaganpuron kehittämistoimenpiteet Pikku Huopalahdessa -selvityksessä tutkittiin Pikku Huopalahden padon toteutuksen vaihtoehtoja kalatien, ekologian, ympäristön, rakenteiden, ylläpidon, tulvanhallinnan ja kustannusten näkökulmasta. Selvityksessä todetaan, että tutkituista vaihtoehdoista uuden, luonnonmukaisen ja koskimaisen padon rakentaminen nykyisen padon lounaispuolelle on kalatien, ekologisen yhteyden, tulvanhallinnan ja ylläpidon kannalta parhaiten toimiva vaihtoehto. Ympäristön osalta rannan reitistöön tulee joitakin muutoksia ja virkistysalueen monimuotoisuus lisääntyy. Alustava kustannusarvio hankkeen rakentamiselle on noin 500 000 euroa. Suunnitelma oli nähtävillä ja siitä järjestettiin asukastilaisuus. Suunnitelmassa esitetty suositusvaihtoehto nähdään myös saaduissa palautteissa parhaana vaihtoehtona Haaganpuron alajuoksun kehittämisen kannalta.

Hankkeelle on varattu vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa rahoitus puisto- ja toteutussuunnittelua varten ranta-alueiden kunnostusta koskevasta määrärahasta. Kaupunkiympäristön toimiala on käynnistämässä alkuvuodesta 2018 puisto- ja toteutussuunnitelman laatimistyön uuden, luonnonmukaisen ja koskimaisen padon rakentamiseksi Tilkanniityn puistoon. Suunnittelutyö aikataulutetaan niin, että rakentaminen on mahdollista käynnistää vuoden 2019 alussa. Suunnittelun aikataulussa on kuitenkin  otettava huomioon että toteutussuunnitelma tulee valmistella huolellisesti.

Rakentamistöiden käynnistäminen vuoden 2019 alussa edellyttää rahoituksen varaamista hankkeen toteutukselle vuoden 2019 talousarviossa. Rahoitus varataan talousarvion valmistelun yhteydessä talousarviokohtaan 8 03 01 03 muut investoinnit / ranta-alueiden kunnostus.

Lisäksi Haaganpuron parantamiseksi sekä taimenen elvyttämiseksi ryhdytään laatimaan valuma-alueen kokonaisvaltaista puron kunnostussuunnitelmaa, mukaan luettuna mahdollisten vaellusesteiden kartoittamiset ja niihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Lisätään päätösesitykseen:
Haaganpuron parantamiseksi sekä taimenen elvyttämiseksi ryhdytään laatimaan valuma-alueen kokonaisvaltaista puron kunnostussuunnitelmaa, mukaan luettuna mahdollisten vaellusesteiden kartoittamiset ja niihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas Rantasen vastaehdotuksen.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusviraston teettämässä, maaliskuussa 2017 valmistuneessa Haaganpuron valuma-alueen hulevesiselvityksessä todetaan, että Pikku Huopalahden padon poistaminen ja uoman syventäminen on Haaganpuron alajuoksun osalta hydrologisesti ja kalaston kannalta suositeltava toimenpide. Selvityksessä todetaan, että ratkaisu muuttaa puistoalueen maisemallista ilmettä, edellyttää tarkempaa teknistä tutkimista ja kustannusarviota.

Kaupunkiympäristön toimialan teettämässä, syyskuussa 2017 valmistuneessa Haaganpuron kehittämistoimenpiteet Pikku Huopalahdessa -selvityksessä tutkittiin Pikku Huopalahden padon toteutuksen vaihtoehtoja kalatien, ekologian, ympäristön, rakenteiden, ylläpidon, tulvanhallinnan ja kustannusten näkökulmasta. Selvityksessä todetaan, että tutkituista vaihtoehdoista uuden, luonnonmukaisen ja koskimaisen padon rakentaminen nykyisen padon lounaispuolelle on kalatien, ekologisen yhteyden, tulvanhallinnan ja ylläpidon kannalta parhaiten toimiva vaihtoehto. Ympäristön osalta rannan reitistöön tulee joitakin muutoksia ja virkistysalueen monimuotoisuus lisääntyy. Alustava kustannusarvio hankkeen rakentamiselle on noin 500 000 euroa. Suunnitelma oli nähtävillä ja siitä järjestettiin asukastilaisuus. Suunnitelmassa esitetty suositusvaihtoehto nähdään myös saaduissa palautteissa parhaana vaihtoehtona Haaganpuron alajuoksun kehittämisen kannalta.

Hankkeelle on varattu vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa rahoitus puisto- ja toteutussuunnittelua varten ranta-alueiden kunnostusta koskevasta määrärahasta. Kaupunkiympäristön toimiala on käynnistämässä alkuvuodesta 2018 puisto- ja toteutussuunnitelman laatimistyön uuden, luonnonmukaisen ja koskimaisen padon rakentamiseksi Tilkanniityn puistoon. Suunnittelutyö aikataulutetaan niin, että rakentaminen on mahdollista käynnistää vuoden 2019 alussa. Suunnittelun aikataulussa on kuitenkin  otettava huomioon että toteutussuunnitelma tulee valmistella huolellisesti.

Rakentamistöiden käynnistäminen vuoden 2019 alussa edellyttää rahoituksen varaamista hankkeen toteutukselle vuoden 2019 talousarviossa. Rahoitus varataan talousarvion valmistelun yhteydessä talousarviokohtaan 8 03 01 03 muut investoinnit / ranta-alueiden kunnostus.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Kaupunginvaltuutettu Sinikka Vepsä teki 27.9.2017 toivomusponnen, jossa valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta selvittämään mahdollisuuksia käynnistää laadittavaksi Haaganpurolle toimenpidesuunnitelma puron alajuoksun ennallistamiseksi ja taimenkannan elvyttämiseksi kokonaisvaltaisen suunnitelman mukaisten toimenpiteiden perusteella talvella 2018 - 2019.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 28.2.2018 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Vepsä Sinikka, toivomusponsi, Kvsto 27.9.2017 asia 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566