Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Josafatinkallioiden (Helsinginkatu) asemakaavan muutosehdotus (nro 12395) ja sen asettaminen nähtäville

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Hankenumero 0858_2

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

        asettaa 6.2.2018 päivätyn  asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 12. kaupunginosan (Alppiharju, Harju, Alppila) katu- ja puistoalueita.
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

        valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.
 

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 kartta, päivätty 6.2.2018

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 selostus, päivätty 6.2.2018

5

Hankesuunnitelma

6

Tilastotiedot

7

Vuorovaikutusraportti 6.2.2018 ja asukastilaisuuden (17.9.2015) muistio

8

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee pääosin puistoaluetta, joka sijaitsee Alppiharjun kaupunginosassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa maanalaisen sähköaseman rakentamisen Josafatinkallioiden alle sekä kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puutarhataiteen kannalta arvokkaan puiston suojelemisen.

Tavoitteena on laajentuvan kantakaupungin sähköverkon varmuuden parantaminen. Alueelle on suunniteltu maanalainen sähköasema. Sähköaseman maanpäällisiä, näkyviä osia ovat sisäänajoluiska Wallininkadun sillan länsipuolella, ilmanvaihtorakennus Kirstinkadun varressa sekä hätäpoistumistie Josafatinkadun varren kallioleikkauspinnassa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Josafatinkallioiden säilyminen arvokkaana puistona on mahdollista turvata. Sähköaseman rakentamisella parannetaan sähkönjakelun varmuutta kasvavan ja tiivistyvän kantakaupungin alueella.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on tällä hetkellä rakennettua puistoa. Alppiharjussa avokallioisella ja jyrkällä rinnealueella sijaitseva puisto rajautuu kaikilta sivuiltaan katualueisiin. Puistosommitelma on sovitettu hienovaraisesti kalliomuotoihin. Kallioiden lomassa kulkee sorapintaisia ja liuskekivettyjä käytäviä ja portaita. Puistoaukiot ja oleskelupaikat sijoittuvat kallioiden suojaan. Puiston keskellä on kaksi kallioihin rajautuvaa vesiaihetta. Vesiaiheiden välissä kulkee kivetty puro ja vesiputous. Puiston länsiosassa on rinteeseen pengerretty amfiteatteri. Puiston kasvillisuus on runsaslajinen. Nurmialueita on vähän ja ne keskittyvä kalliorinteen alle Helsinginkadun varteen.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1985. Kaavan mukaan alue on katu- ja puistoaluetta (VP).

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia. Sähköaseman toteuttamisesta vastaa Helen sähköverkko Oy.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:

        Helen Sähköverkko Oy

        rakennusvirasto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) ilmoitti lausunnossaan, että Sturenkadulla ja Josafatinkadulla sijaitsevat vesijohdot ja jätevesiviemärit tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 13 kappaletta. Mielipiteissä oli useita allekirjoituksia ja lisäksi Alppila seura toimitti adressin, jossa oli 222 nimeä. Adressissa vastustettiin sähköaseman sijoittamista Josafatinkallioiden alle. Suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa, sähköpostitse ja puhelimitse. Asukastilaisuuden lisäksi hankkeesta on käyty neuvotteluja alueen asukkaiden ja kaupunginosayhdistyksen kanssa.

Mielipiteet kohdistuivat pääosin ilmanvaihto- ja poistumistierakennuksen sijoittumiseen Kirstinkadun ja Josafatinkadun risteykseen. Lisäksi ilmanvaihtorakennuksesta aiheutuva melu tulisi haittaamaan alueen asukkaita sekä alueen virkistyskäyttöä. Kahdessa mielipiteessä ehdotettiin alueen täydennysrakentamista.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että ilmanvaihto- ja poistumistierakennuksen sijoituspaikkaa on tutkittu uudelleen. Lisäksi on annettu tarkentavia määräyksiä maanpäällisten rakennusten ulkonäöstä, sijoituksesta, rakentamisen aikaisista vaikutuksista ja alueen kasvillisuuden palauttamisesta.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Uudenmaan ELY-keskus

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

        pelastuslaitos

        sekä muut mahdolliset tahot

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 kartta, päivätty 6.2.2018

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 selostus, päivätty 6.2.2018

5

Hankesuunnitelma

6

Tilastotiedot

7

Vuorovaikutusraportti 6.2.2018 ja asukastilaisuuden (17.9.2015) muistio

8

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Mielipidekirjeet

2

Alppila-Seura ryn adressit 9.11.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lindén

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.12.2017 § 61

Rakennusvirasto 29.9.2015

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566