Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 17.1.2018 § 7

Kiinteistöjen vaihto Helsingin kaupungin ja Englantilaisen koulun säätiön kesken

HEL 2017-002530 T 10 01 01 01

Pöytäkirja

Kvsto 17.1.2018 § 9

Vuokrausperusteet Sörnäisten asuntotontin lisärakentamisoikeudelle (Sörnäinen, 10250/2)

HEL 2017-013110 T 10 01 01 02

Pöytäkirja

Kvsto 17.1.2018 § 10

Vuokrausperusteet kolmelle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille ja Länsi-Herttoniemen erityisasumiseen osoitetulle tontille (tontit 20076/1-3 ja tontti 43122/2)

HEL 2017-012108 T 10 01 01 02

Pöytäkirja

Kvsto 17.1.2018 § 11

Hernesaaren osayleiskaava nro 12385

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Pöytäkirja

Kvsto 17.1.2018 § 12

Munkkiniemen, Kuusisaaren (Krogiuksentie 15) asemakaavan muutos nro 12451

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Pöytäkirja

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566