Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ja 25 muun valtuustoaloitteesta, joka koskee uusien frisbeegolfratojen rakentamista Helsinkiin

HEL 2017-011628 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.3.2012 linjauksen frisbeegolfalueista sekä Helsingin frisbeegolfrataselvityksen ohjeellisena noudatettavaksi. Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 27.3.2012 noudattaa Helsingin frisbeegolfrataselvitystä ohjeellisena.

Kaupunkiympäristön toimiala edistää frisbeegolfharrastusta ja tunnistaa lajin suosion. Helsingin frisbeegolfrataselvityksessä vuodelta 2012 selvitettiin muun muassa frisbeegolfratojen nykytilannetta sekä perehdyttiin lajin suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Tavoitteena oli myös etsiä uusi kohde frisbeegolfradalle Itä-Helsingistä. Kohteeksi valikoitui Kivikon Paukkulanpuisto. Aloite uuden radan sijoittamisesta Kivikkoon tuli erityisesti lajin harrastajilta. Eri kohdealueita arvioitaessa Kivikko osoittautui kooltaan, maastonmuodoiltaan ja ympäristöltään parhaimmaksi sijoituspaikaksi 18-väyläiselle radalle. Kivikon radan valmistuttua Helsingissä on varsin kattava, viiden radan ja neljän harjoituspaikan frisbeegolfverkosto.

Uuden täysimittaisen frisbeegolfradan löytäminen Helsingin yleisiltä viheralueilta on vaikeaa tilatarpeen ja turvallisuuteen liittyvien rajoitusten vuoksi. Frisbeegolfin pelaaminen edellyttää aluetta, jossa ei ole muita käyttäjiä lentävien kiekkojen aiheuttaman häiriön ja mahdollisen tapaturmavaaran vuoksi. Esimerkiksi Kaakkois-Helsinkiin sijoitettu rata jouduttiin purkamaan lähialueen asukkaiden antaman palautteen vuoksi. Parhaiten radan sijaintipaikaksi soveltuu laaja viheralue. Sopivia sijaintipaikkoja voivat olla esimerkiksi laajat puistokokonaisuudet, taajamametsät, peltojen reunat ja suojaviheralueet. On tärkeää, että frisbeegolfradalle on hyvät julkisen liikenteen yhteydet sekä riittävä etäisyys asutuksesta. Radan läheisyydessä tarvitaan pysäköintitilaa, sillä harrastajat liikkuvat myös autolla.

Helsingin frisbeegolfratojen tavoiteverkosto on tällä hetkellä varsin kattava. Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee parhaillaan Vuosaaren liikuntapuistoon enintään yhdeksän väyläistä frisbeegolfrataa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut selvittää Paloheinän ja Luukin alueiden soveltuvuutta uusien ratojen toteuttamiseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoa kaupunginvaltuutettu Jussi Chydeniuksen ja 25 muun valtuustoaloitteesta koskien uusien frisbeegolfratojen rakentamista Helsinkiin. Lausunnon määräaika on 23.2.2018 mennessä.

Frisbeegolfin harjoituspaikat sijaitsevat Haagan puistossa ja Savelanpuistossa. Frisbeegolfradat ovat Meilahdenpuistossa, Siltamäenpuistossa, Munkinpuistossa, Talinhuipulla ja Kivikossa. Sekä Talinhuipun että Kivikon radat ovat tasoltaan vaativia.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Liitteet

1

Chydenius Jussi kvsto 25102017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566