Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/21

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin hulevesiohjelman hyväksymiseksi

HEL 2018-000403 T 11 00 01

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

        Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin kaupungin hulevesiohjelman ja siinä esitetyt periaatteet noudatettaviksi sekä toimenpiteet toteutettaviksi kaupunkiympäristön toimialalla.

        Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala nimeää palveluihinsa hulevesikoordinaattorit, jotka muodostavat hulevesiryhmän, joka seuraa hulevesiohjelman ja sen toimenpiteiden toteutumista.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Paula Nurmi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Paula Nurmi, projektipäällikkö, puhelin: 310 38285

paula.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hulevesiohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustatiedot

Hulevesien hallintatyötä on Helsingissä ohjannut kaupunginhallituksen 20.10.2008 hyväksymä Helsingin kaupungin hulevesistrategia. Hulevesistrategia on nyt päivitetty kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian ja HSY:n yhteistyönä integroiduksi Helsingin kaupungin hulevesiohjelmaksi

Integroidulla hulevesiohjelmalla tarkoitetaan sitä, että ohjelman toimenpiteet toteutetaan ja niitä kehitetään kiinteänä osana kaupungin suunnittelua ja rakentamista ja niihin liittyviä erilaisia prosesseja.

Valmistelussa painopisteinä ovat olleet hulevesien hyödyntäminen resurssina kaupunkitilassa, yleiskaavan mukaisen kaupunkirakenteen tiivistämisen mahdollistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, uudistuneen lainsäädännön tavoitteiden edistäminen ja toimenpiteiden selkeä vastuuttaminen uuteen kaupunkiorganisaatioon sekä kustannusseuranta.

Tavoitteet

Hulevesiohjelmalla edistetään pitkällä aikavälillä suunnitelmallista ja kestävää hulevesien kokonaishallintaa Helsingissä.

Hulevesiohjelman keskeisimmät tavoitteet ovat 1) huleveden hyödyntäminen kaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa, 2) kuivatuksen varmistaminen ilmastonmuutos huomioiden, 3) hulevesivirtaamien ja huleveden laadun hallinta, 4) huleveden vähentäminen sekaviemärijärjestelmässä sekä 5) sisäisen yhteistyön ja toimintatapamallien kehittäminen ja osaamisen ja resurssien turvaaminen kaupunkiorganisaatiossa.

Prioriteettijärjestys

Hulevesiohjelmassa esitetään etusijajärjestys (prioriteettijärjestys) sille, miten hulevedet ja niiden hallinta tulee suunnitella, käsitellä ja johtaa. Etusijajärjestyksen mukaan hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä ja hyödyntää syntypaikallaan. Prioriteettijärjestys ohjaa suunnittelijoita lisäämään hulevesien hyödyntämistä ja käsittelyä paikallisesti esim. viheralueita hyödyntäen, jolloin hulevesien johtamisesta syntyviä kustannuksia voidaan vähentää.

Toimenpiteet

Hulevesiohjelman sisältämässä toimenpidetaulukossa on esitetty ohjelman tavoitteiden edistämiseksi 38 toimenpidettä. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat kaupunkiympäristön toimialan eri palvelut yhteistyössä tarvittavien tahojen ja asukkaiden kanssa sekä hulevesiohjelman seurantaan erikseen nimettävä hulevesiryhmä.

Hulevesiryhmä vastaa pääosin niistä ohjelman toimenpiteistä, jotka koskevat yhteistyön ja toimintatapamallien kehittämistä, hulevesien hallinnan koordinointia sekä ohjelman toteutumisen seurantaa. Hulevesiryhmä huolehtii siitä, että hulevesiohjelman tavoitteet ja toimenpiteet tulevat kaupunkiorganisaation henkilöstölle tutuiksi ja noudatettaviksi sekä järjestää tarpeellista koulutusta.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus vastaa ohjelman toimenpiteistä, jotka liittyvät maankäytön yleissuunnitteluun ja kaavoitukseen, maaomaisuuden kehittämiseen, liikenne- ja katusuunnitteluun sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnitteluun.

Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus vastaa ohjelman toimenpiteistä, jotka liittyvät pääosin hulevesijärjestelmien ylläpitoon.

Palvelut ja luvat palvelukokonaisuus vastaa pääosin ohjelman toimenpiteistä, jotka liittyvät hulevesien hallintaan yksityisten tonttien rakentamisessa ja erilaisten lupa- ja ilmoitusmenettelyjen kehittämiseen sekä huleveden laatuun.

Seuranta ja raportointi

Hulevesiohjelman toteutumisen seurannasta ja raportoinnista vastaa hulevesiryhmä. Ohjelman toimenpiteille laaditaan mittarit seurantaa varten. Kaupunkiympäristön toimialan palveluihin nimetään hulevesikoordinaattorit, jotka muodostavat hulevesiryhmän. Kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmä perustaa hulevesiryhmän palvelujen ehdottamista henkilöistä. Hulevesiryhmän toimintaa seuraa ja ohjaa kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmä.

Hulevesiryhmä laatii tarvittavia raportteja hulevesiohjelman toteutumisesta. Tietoja voidaan käyttää esim. kaupunkistrategian toteutumisen seurantaan, ilmastonmuutoksen sopeutumistoimien seurantaan, ympäristöraporttiin ja hulevesien hallinnan investointien ja kustannusten seurantaan.

Ohjelman taloudelliset vaikutukset

Ohjelmalla ja sen toimenpiteillä edistetään pitkällä aikajaksolla kustannustehokasta hulevesien hallintaa.

Toimenpiteiden rahoitus sisältyy pääosin nykyiseen palvelujen käyttötalouteen ilman merkittävää lisärahoitustarvetta. Hulevesijärjestelmäinvestoinnit sisältyvät kulloinkin meneillään oleviin rakentamishankkeisiin nykykäytännön mukaisesti. Tarvittavat henkilöresurssit pyritään järjestämään töiden organisoinnilla.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän sateisuutta ja yleistävän rankkasateita. Tästä syntyy tulevaisuudessa lisää haasteita hulevesien hallinnalle ja kustannusten kasvupainetta suurempien investointikustannusten ja ylläpitokustannusten muodossa. Hulevesiohjelman tavoitteiden toteutuminen saattaa näkyä lyhyellä aikajaksolla investointi- ja ylläpitokustannusten kasvuna, mutta samalla investointien elinkaarikustannukset alenevat.

Kokonaan uutena toimenpiteenä on esitetty huleveden laadun jatkuvan seurannan järjestämistä. Ympäristöpalveluiden esittämä vuosittainen resurssitarve seurannan toteuttamiselle on 100 000 euroa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Paula Nurmi, projektipäällikkö, puhelin: 310 38285

paula.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hulevesiohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566