Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 287

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 11.10.2017 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Mellunkylä, Kontula, tontit 47017/1 ja 47019/5 (piirustus nro 12415): Kaarenjalka 5 ja Keinulaudantie 7.

Helsingissä 1.12.2017

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566