Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 288

Kaupunkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitysoikeus vuodelle 2018

HEL 2017-013126 T 02 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2017 käyttämättä jääneistä investointimäärärahoista saadaan käyttää keskeneräisten ja siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen 124 591 000 euroa vuoden 2018 talousarvion ylitysoikeutena.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että toimialalle myönnettäisiin käyttötalouden talousarvio kohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, 179 850 euron ylitysoikeus vuodelle 2018.

Ylitystarpeet ovat enintään esitetyn suuruiset ja tarkentuvat tilinpäätösvaiheessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 338571

helena.ström(a)hel.fi

Suvi Rautiainen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 40346

suvi.rautiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Investointien ylitysesitys vuodelle 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kokonaisylitystarve on 124 770 850 euroa on esitetty määrärahakohtaisesti seuraavassa:

Investointiosa

Ta-kohta

 

euroa

8 01

Kiinteä omaisuus

19 667 000

8 01 01

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien  osakkeiden ostot  ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset/Kylkn käyttöön

  5 812 000

 8 01 02

Projektialueiden esirakentaminen /Khn käyttöön      

13 855 000

8 01 02 01

Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen

      585 000

8 01 02 02

Länsisataman esirakentaminen

   3 470 000

8 01 02 03

Kalasataman esirakentaminen

   3 000 000

8 01 02 04

Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

   5 800 000

8 01 02 06

Pasilan esirakentaminen

   1 000 000

8 01 03

Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen /Kylkn käyttöön

   6 000 000

 

Ta-kohta

 

euroa

8 02

Rakennukset

49 900 000 

8 02 01

Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet yhteensä

12 500 000

8 02 01 02

Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis-ja lisärakennusrakennushankkeet

  2 400 000

8 02 01 03

Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet

  1 300 000

8 02 01 04

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet

  5 500 000

8 02 01 05

Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet

     300 000   

8 02 01 06

Muut uudis- ja lisärakennushankkeet

  3 000 000  

8 02 02

Rakennukset, korjaushankkeet

35 600 000

8 02 02 01

Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu

  1 000 000 

8 02 02 02

Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet

23 950 000

8 02 02 04

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet

  1 150 000

8 02 02 05

Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet

  4 700 000

8 02 02 06

Muut korjausrakennushankkeet

  4 800 000

8 02 03

Kaupungintalokorttelien kehittäminen /khn käyttöön

  1 800 000

 

 

Ta-kohta

 

euroa

8 03

Kadut, ja liikenneväylät

39 248 000 

8 03 01

Uudisrakentaminen japerusparantaminen ja sekä muutinvestoinnit/Kylkn käyttöön                     

22 598 000

8 03 01 01

Uudisrakentaminen

  2 450 000

 

Pohjoinen suurpiiri

     500 000

 

Koillinen suurpiiri

     800 000

 

Itäinen suurpiiri

     800 000

 

Meluesteet

     350 000

8 03 01 02

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

19 300 000

 

Katujen peruskorjaukset    

  9 000 000

 

Siltojen peruskorjaukset   

  4 000 000

 

Joukkoliikenteen kehittäminen

  3 000 000

 

Liikennejärjestelyt

     500 000

 

Jalankulun ja pyöräilyn väylät                    

  2 800 000

8 03 01 03

Muut investoinnit

     848 000

8 03 02

Projektialueiden kadut /Khn käyttöön

14 700 000

8 03 02 01

Kamppi-Töölönlahti       

  2 400 000

8 03 02 02

Länsisatama

  2 000 000

8 03 02 04

Kruunuvuorenranta

  1 500 000

8 03 02 05

Pasila          

  4 000 000

8 03 02 07

Kruunusillat                    

  1 300 000

8 03 02 08

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

  3 500 000

8 03 03

Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa/Khn käyttöön

  1 950 000

 

 

Ta-kohta

 

euroa

8 04

Puistot ja liikunta-alueet

  9 550 000 

8 04 01

Puistot ja liikunta-alueet/Kylkn käyttöön      

  9 400 000

8 04 01 01

Uudet puistot ja puistojenperuskorjaukset

  3 900 000

8 04 01 02

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

  5 500 000  

8 04 02

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet/Khn käyttöön

 

8 04 02 01

 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot    

     150 000

 

 

Ta-kohta

 

euroa

8 05

Irtaimen omaisuuden perushankinta/Kylkn käyttöön

 

8 05 03

Kaupunkiympäristötoimiala

     787 000

 

 

Ta-kohta

 

euroa

8 07

Muu pääomatalous

 

8 07 01

Lähiörahasto/Khn käyttöön

  5 439 000

 

 

Investointien ylitystarpeiden tarkempi erittely on esitetty liitteessä 1.

Avustukset

Ta-kohta

 

euroa

3 10 01

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

     179 850

 

 

Esittelijän perustelut

Määrärahojen ennustaminen on ollut haasteellista uudessa organisaatiossa (uusia henkilöitä, uusia toimintatapoja) ja uuden SAP-järjestelmän raportointihaasteiden vuoksi. Rakentamishankkeet ovat sidoksissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita ja se osaltaan on viivästyttänyt hankkeita. Esitetyt ylitysoikeusmäärärahatarpeet tarkentuvat tammikuussa.

8 01 Kiinteä omaisuus

TA-kohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset/Kylkn käyttöön toimialalle myönnettyä määrärahaa jää käyttämättä. Osa kiinteän omaisuuden kauppojen neuvotteluista ja niihin liittyvästä päätöksenteosta ovat viivästyneet ja niiden toteutus tulee siirtymään vuodelle 2018.

TA-kohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen /Khn käyttöön toimialalle myönnettyä määrärahaa jää käyttämättä seuraavilta aluerakentamisprojektien alueilta.

8 01 02 01 Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen on edennyt suunniteltua hitaammin vuonna 2017.

8 01 02 02 Länsisataman esirakentamisen käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.

8 01 02 03 Kalasataman esirakentamisen käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.

8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentamisen käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.

8 01 02 06 Pasilan esirakentamisen määrärahaa käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen / Kylkin käyttöön käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.

8 02 Rakennukset

Uudisrakentamiseen varatuista määrärahoista ennustetaan jäävän käyttämättä enintään 12 500 000 euroa TA- alakohdasta 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi. Määräraha on jaettu seitsemään alakohtaan, joista viidestä alakohdasta tehdään määrärahansiirto vuodelta 2017 vuodelle 2018.

Käyttämättä jäävä uudisrakennusmääräraha on kokonaisuudessaan vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirtyvää investointirahoitusta. Siirtyviä investointimäärärahoja käytetään vuonna 2017 valmistuvien uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen ja suunnittelu- tai rakentamisvaiheessa oleviin hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2018.

Korjausrakentamismäärärahaa ennustetaan jäävän käyttämättä enintään 35 600 000 euroa TA- alakohdasta 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi. Käyttämättä jäävä määräraha on kokonaisuudessaan siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2017 valmistuvien perusparannushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen ja hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2018. Määräraha on jaettu kuuteen alakohtaan, joista viidestä alakohdasta tehdään määrärahansiirto vuodelta 2017 vuodelle 2018.

TA- kohdasta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen käyttämättä jäävät investointimäärärahat 1 800 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2018 TA- kohtaan 8 02 03 Kaupunkitalokorttelien kehittäminen seuraaville hankkeille: Sarvikuonokorttelissa sijaitsevan Sofiankatu 4 perusparannus, kaupungintalokorttelien 1. kerroksen liiketilojen muutostyöt sekä torikortteleiden julkisivuvalaistuksen uusiminen. Siirtyviä investointimäärärahoja käytetään vuonna 2017 valmistuneiden korjaushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen. Myymälätilojen muutostyöt toteutuvat aiottua hitaammin.

Vuodelta 2017 siirrettäviä käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018. Kyseisten hankkeiden toteuttamista ei voida jättää kesken.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit/Kylkn käyttöön

TA-kohdan 8 03 01 01 Uudisrakentamisen määrärahaa jää käyttämättä suurpiirien pohjoinen, koillinen ja itäinen sekä meluestehankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi.

TA-kohdan 8 03 01 02 Katujen peruskorjaukset määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi ja mm. Helsinki-LED – hanke on viivästynyt valaisinkilpailutuksen teknisten ongelmien vuoksi.

TA-kohdan 8 03 01 03 Siltojen peruskorjauksen määrärahaa jää käyttämättä mm. Vuosaaren sillan peruskorjauksen osalta, koska vanhan sillan peruskorjaus ajoittuu pääosin vuoden 2018 puolelle.

TA-kohdan 8 03 01 04 Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästyneen käynnistymisen vuoksi, mm. Reijolankatu, Tukholmankatu.

TA-kohdan 8 03 01 05 Liikennejärjestelyt määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

TA-kohdan 8 03 01 06 Jalankulun ja pyöräilyn väylät määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

TA- kohdan 8 03 01 03 Muut investoinnit määrärahaa jää käyttämättä mm. lumenvastaanottopaikoista, hiekkasiiloista ja ranta-alueiden kunnostuksesta.

8 03 02 Projektialueiden kadut/Khn käyttöön

TA-kohdan 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti määrärahaa jää käyttämättä, koska tänä vuonna laadittiin katusuunnitelmaa keskustakirjaston ympäristöön. Mitään katutöitä ei käynnistetty Suomi-100 juhla-areenan ympäristössä.

TA-kohdan 8 03 02 02 Länsisatama määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästymisen vuoksi.

TA-kohdan 8 03 02 03 Kalasataman määrärahaa jää käyttämättä, koska urakat jatkuu vuonna 2018.

TA-kohdan 8 03 02 04 Kruunuvuorenrannan määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi.

TA- kohdan 8 03 02 05 Pasilan määrärahaa jää käyttämättä Veturitien eteläosan ja joukkoliikenneterminaalin urakoiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

TA- kohdan 8 03 02 06 Kruunusillat määrärahaa jää käyttämättä, koska projekti on keskustan puoleisesta päästä vasta esisuunnitteluvaiheessa.

TA-kohdan 8 03 02 06 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahaa jää käyttämättä, koska suurpiirien täydennysrakentamiskohteet on pääosin mahtuneet uudisrakentamisen määrärahaan.

8 03 03 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa/ Khn käyttöön

Liikenneviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä joko keskeneräisyyden (kehä I meluntorjunta/Sepänmäki, Porvoonväylä/meluntorjunta Jakomäki, tiehankkeiden suunnittelu) tai siirtymisen (Tuusulanväylä/Yhdyskunnantien vaihtopysäkit) vuoksi. Lisäksi kehä I(Espoon raja-Vihdintie) käyttämättä jäävästä määrärahasta varataan määrärahaa valmistuneiden kehä I:n hankkeiden takuukorjauksiin.

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

TA-kohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet / Kylkn käyttöön

TA-kohdan 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

TA-kohdan 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

TA-kohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet/Khn käyttöön

TA-kohdan 8 04 01 Kamppi-Töölönlahden alueen puistojen määrärahaa jää käyttämättä, koska Makasiinipuiston rakentaminen ajoittuu keskustakirjaston aikataulun mukaan ja käynnistyy vuonna 2018.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta/Kylkn käyttöön

TA-kohdan 8 05 03 Kaupunkiympäristötoimiala  osa määrärahasta jää käyttämättä yhteensä 727 000 euroa. Sähköinen asiointi 100 000 euroa, toimialan ensimmäisien kuukausien aikana ei ole kyetty hyödyntämään oheista rahaa sähköisien asioinnin palvelujen rakentamiseen. Vuonna 2018 tehdään toimialan digitalisaatio ohjelma, jossa luodaan suunta ja priorisoidaan sähköisen asioinnin kehittämistä. Toteutuksia keväästä 2018 alkaen mm. pysäköintitunnukseen liittyen.  Laite- ja ohjelmistorekisteri 50 000 euroa, vuonna 2017 toimiala on aloittanut pilotin (joulukuu 2017-maaliskuu 2018) yhden toimittajan laite- ja ohjelmistorekisterin osalta. Vuonna 2018 tehdään päätös ja hankinta toimialan laite- ja ohjelmistorekisteristä. Monipaikkaisen työn edistäminen ja toimialan käynnistyminen 67 000 euroa, uudet ratkaisut kohti KYMP taloa vuonna 2020 sisältäen eri henkilöryhmien ratkaisut. Liikennevalojärjestelmän uusiminen 400 000 euroa siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2018.  Järjestelmien  kehityshankkeita 170 000 euroa jatkuu vuonna 2018 (mm. Facta-kuntarekisteri, 3D-kaupunkimalli, 3D-kiinteistönmuodostus,  karttakorisovellus, MVJ-kehitys).

8 07 Muu pääomatalous

TA-kohdan 8 07 01 Lähiörahasto/khn käyttöön osoitetusta määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

Avustukset asuintalojen hissien rakentaminen

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, on myönnetty määrärahaa vuodelle 2017 ylitysoikeuksineen 1 959 100 euroa. Asuntopalvelut-yksikön yhtiöiltä saamista ennakkotiedoista
poiketen oli hissiavustuksen toteuma vuonna 2017 kuitenkin 1 779 250 euroa. Avustuksella toteutettiin 75 hissiä. Vuoden 2017 varatuista avustusmäärärahoista jäi käyttämättä 179 850 euroa. Toteutuneiden hankkeiden lisäksi asuntopalvelut-yksiköllä on tiedossa 179 850 euron arvosta hissiprojekteja (yhteensä 7 hissiä), joiden piti valmistua vuoden 2017 aikana. Hankkeiden loppuselvitykset eivät kuitenkaan
ennättäneet valmistua ajoissa, joten näiden hankkeiden avustustarve siirtyy vuodelle 2018.

Vuonna 2018 tulee alustavan ennusteen mukaan valmistumaan yli 60 hissiä. Lisäksi jälkiasennettavien hissien kokonaismäärää kasvattavat kuluvalta vuodelta siirtyvät hankkeet. Edellä mainituin perustein on tarpeellista saada vuonna 2017 käyttämättä jäänyt määräraha ylitysoikeudeksi vuodelle 2018.

Hissiavustus on kaupungin oma avustus, jolla rahoitetaan 10 % jälkiasennetun hissin kustannuksista silloin, kun Ara on myöntänyt 50 % avustuksen. ARAn päätökset ovat voimassa seuraavat kaksi täyttä kalenterivuotta eli vuoden 2017 avustuspäätökset ovat voimassa vuosina 2018 - 2019. Hissien avulla parannetaan asuntokannan laatutasoa ja edistetään asuintalojen esteettömyyttä sekä mm. ikäihmisten selviytymistä pidempään omassa kodissaan.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 338571

helena.ström(a)hel.fi

Suvi Rautiainen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 40346

suvi.rautiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Investointien ylitysesitys vuodelle 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566