Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

28.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 242

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 8.11.2017 § 389

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2018

HEL 2017-010470 T 00 00 02

Pöytäkirja

Kvsto 8.11.2017 § 395

Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12438)

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Pöytäkirja

Kvsto 8.11.2017 § 396

Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12445)

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 30.10.2017 § 967

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2018

HEL 2017-011334 T 00 00 02

Pöytäkirja

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 13.9.2017 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Ullanlinna, tontti 104/19 (piirustus nro 12394): Korkeavuorenkatu 21, Punanotkonkatu 4.

Helsingissä 10.11.2017

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566