Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

28.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 258

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Björn Månssonin ym. valtuustoaloitteesta koskien esiintymislavan rakentamista Sibeliuksen puistoon

HEL 2017-010085 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Sibeliuksen puiston korjaus- ja kehittämistarpeet todetaan Kampinmalmin ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017‒2026. Sibeliuksen puisto tulee suunnitella ja järjestää uudelleen. Kunnostustarpeen kiireellisyyttä korostaa puiston asema suosittuna matkailukohteena. Aluesuunnitelmassa linjataan, että Sibeliuksen puistossa halutaan kehittää tapahtumakäyttöä, erityisesti pienimuotoista konserttitoimintaa.

Aluesuunnitelman yhteydessä puistoon laadittiin hankeohjelma, jossa alustava kustannusarvio on 530 000 euroa. Tällä hetkellä puiston peruskorjaus on ohjelmoitu investointiohjelmassa vuodelle 2019. Sille on taloussuunnitelmaehdotuksessa varattu alustavasti 500 000 euroa. Rahoituksesta ei vielä ole varmuutta. Kunnostuksessa on varauduttu myös pienimuotoiseen esiintymislavaan. Mahdollinen suurempi lavahanke vaatii erillisrahoituksen. Laajan konserttikäytön sovittaminen puiston arvoihin on hyvin haasteellista. Jo nykyinen käyttöpaine on aiheuttanut puistossa erittäin näkyvää kulumista. Puiston tapahtumakäytön monipuolistaminen edellyttäisi myös alueen wc-palvelujen parantamista.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Månsson Björn Motion Kvsto 13092017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Björn Månsson ja 14 muuta ovat tehneet 13.9.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:

Vi undertecknade föreslår att staden utreder möjligheterna att bygga en estrad i Sibeliusparken nära Sibeliusmonumentet, där körer och musikensembler kunde uppföra Sibelius och annan finländsk musik för gästande turister. Staden skulle bekosta estradbygget, men Sibeliusakademin, konservatoriet, musikskolor och skolornas musikklasser skulle står för uppvisningarna, och finansiera sina kostnader med hjälp av en penninginsamling på platsen bland åskådarna/lyssnarna.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 15.12.2017 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Månsson Björn Motion Kvsto 13092017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566