Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

28.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 257

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien Sibeliuspuiston kohentamista

HEL 2017-010604 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Sibeliuksen puiston korjaus- ja kehittämistarpeet todetaan Kampinmalmin ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017‒2026. Sibeliuksen puisto tulee suunnitella ja järjestää uudelleen. Kunnostustarpeen kiireellisyyttä korostaa puiston asema suosittuna matkailukohteena. Aluesuunnitelmassa linjataan, että Sibeliuksen puistossa halutaan kehittää tapahtumakäyttöä, erityisesti pienimuotoista konserttitoimintaa.

Aluesuunnitelman yhteydessä puistoon laadittiin hankeohjelma, jossa alustava kustannusarvio on 530 000 euroa. Tällä hetkellä puiston peruskorjaus on ohjelmoitu investointiohjelmassa vuodelle 2019. Sille on taloussuunnitelmaehdotuksessa varattu alustavasti 500 000 euroa. Rahoituksesta ei vielä ole varmuutta. Kunnostuksessa on varauduttu myös pienimuotoiseen esiintymislavaan.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa ja Helsingin uuden yleiskaavan Kulttuuriympäristöt -teemakartassa Sibeliuksen puisto on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi kohteeksi. Puistoa tulee kehittää siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Suunnittelun pohjaksi laadittiin Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen puistohistoriaselvitys.

Puistossa on yksi City-käymälä. Puiston tapahtumakäytön monipuolistaminen edellyttäisi toisenkin City-käymälän sijoittamisen puistoon. Kaupunkiympäristön toimialalla on kuitenkin mahdollisuus lisätä käymälöitä vain yksi vuodessa. Rahoitus uuden käymälän rakentamiseen voidaan tarvittaessa ohjelmoida puistokäymälöiden toteutusohjelmaan. Sibeliuksen puiston uusi käymälä olisi mahdollista toteuttaa ilman erillisrahoitusta 2020-luvun lopussa.

Asemakaavoituksen yhteydessä on ollut tavoitteena tutkia mahdollisuuksia sijoittaa puistoa tukevia palveluja, kuten kahvila, matkamuistomyymälä ja käymälä, puistoa ympäröiviin rakennuksiin. Parhaillaan on vireillä Rajasaarentie 6:n asemakaavan muutos, jossa suojellun huvilarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä on tarkoitus mahdollistaa kahvilan tai ravintolan sijoittuminen rakennuksen maantasokerrokseen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Anu Kiiskinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta Sibeliuksenpuisto

2

Asko-Seljavaara Sirpa Aloite Kvsto 27092017 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Sirpa Asko-Seljavaara ja 15 muuta ovat tehneet 27.9.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:

Matkailu on Helsingille tärkeä elinkeino, mutta meillä on vähän vetovoimaisia kohteita vierailla. Yksi suosituimmista nähtävyyksistä on Sibelius-monumentti, jossa parhaimpina päivinä käy 10 bussilastillista matkailijoita. Sibeliuspuiston hoitoon ja peruspalveluihin pitäisi siis kiinnittää huomiota. WC-palvelut ovat riittämättömät ja puiston yleisilme kuivine lammikoineen vaatisi pikaista kohennusta. Monumentin ympäristöä pitäisi muutenkin kehittää.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 15.12.2017 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Anu Kiiskinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta Sibeliuksenpuisto

2

Asko-Seljavaara Sirpa Aloite Kvsto 27092017 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566