Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

28.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 255

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toteuttamisohjelman hyväksymiseksi Helsingin uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi

HEL 2016-012011 T 00 01 01

Hankenumero 5304_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat liikenneinsinööri Anton Silvo, liikenneinsinööri Markku Granholm, arkkitehti Christina Suomi ja tiimipäällikkö Heikki Salmikivi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Rikhard Manninen, yleiskaavapäällikkö, puhelin: 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi

Christina Suomi, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37321

christina.suomi(a)hel.fi

Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi

Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 37449

mikko.jaaskelainen(a)hel.fi

Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Heikki Hälvä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi

Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle

        että yleiskaavan toteuttamisohjelma hyväksytään uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi.

        että yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausittain kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää, että yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan tarvittavilta osin vuosittain kaupunkiympäristön toimialan toiminnan suunnittelun yhteydessä.

Esittelijän perustelut

Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa 26.10.2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. Yleiskaavasta tehtyjen valitusten käsittely on kesken hallinto-oikeudessa, eikä yleiskaava ole vielä lainvoimainen. Yleiskaavassa osoitettujen maankäytön muutosalueiden suunnittelua on kuitenkin tärkeää edistää ja varmistaa ennakoivasti asemakaavoituksen edellytykset Helsingissä.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman pohjana on kaupunkistrategia 2017–2021 Maailman toimivin kaupunki. Kaupunkistrategian keskeisimmäksi tehtäväksi on nostettu kestävän kasvun turvaaminen. Uusi yleiskaava osoittaa alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin tavoitetilan ja muodostaa osaltaan perustan toimivan kaupungin kehittämiselle kaupunkistrategian mukaisesti.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma on laadittu helpottamaan asemakaavoituksen luotettavaa ja ennakoivaa suunnittelun ohjelmointia. Ohjelmassa aikataulutetaan asemakaavoitusta ja liikenteen suunnittelua siten, että kaupungin asemakaavoitukselle asetetut määrälliset tavoitteet ja liikenteen kehittämiselle asetetut tavoitteet voidaan tulevaisuudessa toteuttaa. Kaupunkistrategian mukaan Helsinki huolehtii asuntotuotannon edellytyksistä kaavoittamalla vuosittain 600 000–700 000 kerrosneliömetriä asuinkerrosalaa ja luovuttamalla riittävän määrän tontteja.

Toteuttamisohjelma ensimmäinen aikajakso kertoo, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien n. 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat.

Liikennejärjestelmän kehittäminen kytkeytyy vahvasti maankäyttöön. Kaupunkistrategian mukaan Helsingissä suunnitellaan liikenneinvestoinnit ja maankäyttö aina yhdessä. Toteuttamisohjelma mahdollistaa liikennejärjestelmän kehittämistarpeiden ennakoinnin. Kaupunkistrategian mukaan liikenneinvestoinneilla huolehditaan koko liikennejärjestelmän toimivuudesta. Kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Samalla huolehditaan kaikkien liikennemuotojen kehittämisestä ja elinkeinoelämän edellyttämän liikenteen kilpailukyky turvataan.

Kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu aloitetaan Vihdintien bulevardista. Alueen pikaratikan suunnittelu etenee päätösvaiheeseen valtuustokauden aikana. Tuusulanväylän bulevardin suunnittelua viedään eteenpäin. Malmin pikaratikan toteuttamisen edellytykset selvitetään. Keskustan raitiotieverkko ja Kalasataman raitiotiesuunnitelman toteutus etenee. Helsinkiin rakentuvien uusien aluekokonaisuuksien ohella tehostetaan täydennysrakentamista.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman rakentamismahdollisuudet sijoittuvat merkittäviltä osin kaupungin 10-vuotisen investointiohjelmakauden jälkeiselle ajalle. Niiltä osin kuin ne sijoittuvat 10-vuotisen investointiohjelman kaudelle, ne tuovat investointitarpeita näkyviksi. Muilta osin toteuttamisohjelma luo edellytyksiä pidemmän aikavälin investointitarpeiden arvioimiseksi.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman tietopohjana on suunnittelu- ja selvitystöitä, joita taustoittavat Liite 1:ssä esitetyt aluekokonaisuudet ja arviointinäkökulmat. Valmisteluun liittyen on laadittu raitioteiden toteutettavuusselvitys sekä kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen ilmanlaatuselvitys. Kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmää on arvioitu omana erillisenä työnään.

Jotta suunnittelun vaiheistus on voitu laatia, on erityisesti yleiskaavan aluevarauksien toteuttamisen taloudellisia vaikutuksia arvoitu. Tällä mahdollistetaan kohteiden suunnittelun priorisointia kaupungin tavoitteiden kannalta kokonaistaloudellisesti. Lisäksi on arvioitu sosioekonomisesti tasapainoisen kaupunkirakenteen kehittämisen edellytyksiä. Kattava paikkatietodata mahdollistaa yleiskaavan tietoaineistojen hyödyntämisen kaupungin eri toimijoiden tarpeisiin.

Valmistelussa on tehty yhteistyötä kaupunginkanslian ja muiden toimialojen kanssa. Valtion liikenneviranomaisten kanssa on keskusteltu kaupunkibulevardien toteuttamisedellytyksistä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Rikhard Manninen, yleiskaavapäällikkö, puhelin: 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi

Christina Suomi, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37321

christina.suomi(a)hel.fi

Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi

Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 37449

mikko.jaaskelainen(a)hel.fi

Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Heikki Hälvä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi

Liitteet

1

Yleiskaavan toteuttamisohjelma

2

Yleiskaavan toteuttamisohjelman liite 1: Aluekokonaisuudet ja tarkastelunäkökulmat

3

Yleiskaavan raitioteiden toteutettavuusselvitys

4

Tavoitelähtöisiä keinoja hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi kaupunkibulevardeilla

Oheismateriaali

1

Yleiskaavan toteuttamisohjelman liite 2: Hankekortit

2

Yhteistyö Helsingin yleiskaavan toteuttamiseen liittyvästä suunnittelusta Liikenneviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan välillä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566