Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

28.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle SUMP-ohjelman hyväksymiseksi

HEL 2017-011585 T 08 00 00

Hankenumero 0902_30

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle SUMP-ohjelmassa kuvatun jatkuvan suunnitteluprosessin käyttöönottoa Helsingissä ja ohjelman periaatteiden hyväksymistä ohjeellisina noudatettaviksi.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Jari Rantsi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37215

jari.rantsi(a)hel.fi

Liitteet

1

Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä -tilannekatsaus 2017

2

Toimenpidetaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kestävän kaupunkiliikkumisen strateginen ohjelma, eli SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) edistää tasapainoista kaikki liikkumismuodot huomioon ottavaa kehitystä sekä ohjaa ja kannustaa siirtymään kohti kestävämpiä liikkumismuotoja. Euroopan komissio on vahvasti edistänyt SUMPin käyttöönottoa EU:n jäsenvaltioissa mm. edellyttämällä ohjelmaa rahoituksen saamiseksi EU:lta liikennehankkeita varten. Suunnitelman yhtenä tehtävä on auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan EU:n jäsenvaltioille asettamat ilmasto- ja energiatavoitteet liikenteen osalta. Helsingin kaupunkistrategian tavoite hiilineutraaliudesta vaatii toimia myös liikenteen osalta. Lisäksi kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman avulla parannetaan elinympäristön laatua paikallisesti esim. vähentämällä liikkumisesta aiheutuvia melu- ja ilmanlaatuvaikutuksia.

Helsingillä on olemassa kaupunkistrategia ja useita erillisiä kehittämisohjelmia, joilla ohjataan Helsingin liikkumisen kehitystä. Helsingin uusi kaupunkistrategia 2017-2021 ohjaa koko kaupungin toimintaa valtuustokauden ajan, ja siinä on nostettu yhdeksi painopistealueeksi kestävän liikkumisen edistäminen Helsingissä. Uusi yleiskaava on pitkän aikavälin strateginen maankäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelma, joka sitoo liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteen. Yleiskaavan yhtenä tavoitteena on tehdä Helsingistä raideliikenteen verkostokaupunki, jossa kestävällä liikkumisella on keskeinen rooli.

Valtuustokauden 2013 - 2017 aikana Helsingille laadittiin ja hyväksyttiin, sekä ryhdyttiin toimenpanemaan Liikkumisen kehittämisohjelmaa (LIIKE). Se tarkentaa kaupunkistrategiaa liikkumisen osalta ja ohjaa Helsingin kestävän kaupunkiliikkumisen edistämistä. Tämän työn tarkoituksena on jatkaa LIIKE- ohjelmassa aloitettua työtä.

Helsinki on sitoutunut seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) toteuttamaiseen, joka on seudullinen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP). HLJ 2015:n tavoitteet korostavat erityisesti saavutettavuutta, liikenteen sujuvuutta sekä sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. HLJ 2015:ssä on esitetty liikennejärjestelmän kehittämistarpeet, tavoitteet ja seudun kehittämisstrategia. Suunnitelmassa on myös priorisoitu tärkeimmät kehittämistoimenpiteet. Seuraava liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan osana vuonna 2019 valmistuvaa maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelmaa. Näin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma saadaan sidottua entistä tiiviimmin seudun maankäytön ja asumisen kehittämiseen.

Kestävää kaupunkiliikkumista on edistetty Helsingissä eritasoisilla tavoitteilla ja toimenpideohjelmilla jo pitkään. Tätä kaikkea ei ole aiemmin kuitenkaan tarkasteltu kokonaisuutena ja jatkuvana kehityshankkeena. Tämän työn tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva, siitä miten Helsingissä suunnitellaan ja edistetään kestävää liikkumista sekä kuinka toteutetaan EU:n ohjeistuksen mukaista SUMP-prosessia. Raportissa kootaan toimenpiteet ja tavoitteet jo olemassa olevista strategioista ja ohjelmista, käydään läpi millä toimenpiteillä näitä tavoitteita toteutetaan ja kartoitetaan kestävän kaupunkiliikkumisen kokonaisprosessin kehittämistarpeet.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Jari Rantsi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37215

jari.rantsi(a)hel.fi

Liitteet

1

Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä -tilannekatsaus 2017

2

Toimenpidetaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 1 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566