Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

14.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 214

Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikkiraitti 2) asemakaavan muutosehdotus (nro 12485) ja sen asettaminen nähtäville

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Hankenumero 0579_11

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Petri Leppälä. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Jape Lovèn: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jape Lovènin ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi

Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Tuomas Vanne, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37429

tuomas.vanne(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää

        asettaa 14.11.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54178 tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita.

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 

        että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot

        valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä

        merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen liitteenä.

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle

        asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee osaa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen tontista 54178/2 sekä katu- ja puistoalueita, jotka sijaitsevat Vuosaaren keskustassa Tyynylaavantien ja Mosaiikkiraitin välisellä alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden, monikäyttöisen lukiorakennuksen rakentamisen Vuosaareen.

Tavoitteena on mahdollistaa Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden (Kslk 15.11.2016) mukaisen uuden lukiorakennuksen toteuttaminen.  Alueelle on suunniteltu rakennetussa ympäristössään elämyksellistä, monitoimista koulurakennusta 900 oppilaalle jalankulkuympäristön monipuolisuutta painottaen.

Uutta kerrosalaa on 9 000 k-m2. Palveluhanke ei aiheuta suoraa lisäystä asukasmäärään.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakentamaton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi opetus-, kokoontumis- ja harrastustiloiksi alueen  eri ikäisille ja monikulttuurisille asukkaille. Uusi lukiorakennus toimii osana kehittyvää Vuosaaren elämyksellistä keskustaa luontevien jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien verkoston ja julkisen liikenteen yhteyksien äärellä.

Kaavaratkaisu toimii lähtötietona lukiorakennuksesta järjestettävään suunnittelukilpailuun. Kilpailun tuloksen perusteella kaavaratkaisun tarkistettuun ehdotukseen tehdään tarvittavat täsmennykset.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002:n mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muuttamisen suunnitteluperiaatteet 15.11.2016 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on rakentamaton ja mielletään nykyisellään osaksi puistoaluetta. Aluetta rajaavat etelässä Tyynylaavantie, lännessä Ulapparaitti ja pohjoisessa Mosaiikkiraitti. Alueen itäpuolella sijaitsee pysäköintikenttä.

Alueen halki kulkee rasite Vuosaaren Urheilutalon huolto- ja asiakasliikenteelle.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1996. Kaavan mukaan alue on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta sekä puisto- ja katualuetta.

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (10/2017, Alv 0%) seuraavasti:

Uuden koulun rakentamiskustannuksiksi on Pormestarin talousarviossa vuodelle 2018 budjetoitu noin 26 miljoonaa euroa.

Lisäksi kaupungille aiheutuu kustannuksia yleisten alueiden uudelleenjärjestelystä, alueelle tulevista kansirakenteista sekä alikulkurakenteesta. Näiden kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 7 miljoonaa euroa.

Maaperän mahdollisesta kunnostuksesta ja jätteitä sisältävien massojen käsittelystä tulee aiheutumaan kustannuksia. Maaperän pilaantuneisuuden selvitystyö on yhä käynnissä ja kustannusarvio tehdään lisätutkimusten tulosten pohjalta.

Kaavan toteuttamisen aiheuttamat kustannustekijät tarkentuvat asemakaavoituksen edetessä ja esitetään tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

        kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto, ent. varhaiskasvatusvirasto)

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (Helsingin taidemuseo, kaupunginmuseo, ent. liikuntavirasto, ent. nuorisoasiainkeskus)

        Liikenneliikelaitos (HKL)

        kaupunkiympäristön toimiala (ent. asuntotuotantotoimisto, ent. kiinteistöviraston geotekninen osasto, ent. kiinteistöviraston tilakeskus, ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. rakennusvalvontavirasto, ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus)

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat metroradan ja Vuotien ympäristöhäiriöiden huomioimiseen, kustannusarvioihin, pohjaveden ja hulevesien huomioimiseen, hankkeen jatkosuunnitteluun, alueen tilatarpeisiin, ympäristön suunnitteluun sekä joukkoliikenteen käyttöön tulevaisuudessa. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä määräysten ja selvitysten kautta.

Mielipiteet

Mielipiteet uuden lukion ohella koko Vuosaaren keskustan aluetta koskevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta liittyivät julkisen ja kävelyliikenteen sujuvuuteen ja yhteyksiin alueen ulkopuolelle, alueen arkkitehtuuriin, rakentamisen korkeuteen sekä liike- ja toimitilan toimivuuteen. Erityisesti uutta lukiota koskevat mielipiteet liittyivät lukiorakennuksen ilta- ja viikonloppukäytön monipuolisuuteen ja käytettävyyteen muun muassa maksupolitiikan kautta. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että lukion mahdollisuudet kehittyä monipuoliseksi ja elämykselliseksi kävely-ympäristöksi olisi turvattu. Liike- ja toimitilan osuus uuden lukion kaavaratkaisussa mahdollistetaan opetustoiminnan ehdoilla. Opetustilojen ilta- ja viikonloppukäyttö harrastusten, yhdistysten, liikunnan ja taiteiden perusopetuksen käytössä mahdollistetaan kaavaratkaisussa. Kirjallisia mielipiteitä saapui 7 kpl.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        Uudenmaan ELY-keskus

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

        kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

        Liikenneliikelaitos (HKL)

        pelastuslaitos

        sosiaali- ja terveystoimiala

        sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi

Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Tuomas Vanne, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37429

tuomas.vanne(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 kartta, päivätty 14.11.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 selostus, päivätty 14.11.2017

5

Havainnekuva 14.11.2017

6

Korttelikortti

7

Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet (Kslk 15.11.2016)

8

Tilastotiedot

9

Vuorovaikutusraportti 14.11.2017 ja asukastilaisuuden (7.2.2017) muistio

10

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola (kuulutus)

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566