Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 188

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Seppo Kanervan ym. valtuustoaloitteesta roskaamisen vähentämiseksi Lauttasaaren Länsiulapanniemellä

HEL 2017-006091 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lauttasaaressa sijaitseva Länsiulapanniemi on metsäinen viheralue, jossa sijaitsee Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:lle vuokrattu kesämaja-alue.

Länsiulapanniemeen johtaa huoltoajoreitit, jotka palvelevat erityisesti kesämajojen asukkaita, mutta niiltä pääsee myös kaupungin viheralueille. Niemen voi kiertää merenrantaa pitkin osin polkumaista reittiä kulkien. Polkumaisten raittien varsilla ei ole roska-astioita, koska yleisille alueille sijoitettavien roska-astioiden tyhjentäminen edellyttää huoltoajoneuvon pääsyn astian luo. Länsiulapanniemen rantavyöhykkeestä on tullut aiempaa suositumpi ajanviettopaikka lämpiminä kesäpäivinä, minkä lieveilmiönä alueen roskaantuminen on lisääntynyt.

Länsiulapanniemen viheralueen osalta mahdollisten uusien roska-astioiden paikat kartoitetaan vuonna 2017. Mahdolliset uudet roska-astiat hankitaan ja asennetaan kevään 2018 aikana.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu Seppo Kanerva ja 9 muuta valtuutettua ovat tehneet 17.5.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:

Helsingin Lauttasaaren Länsiulapanniemen ranta-alue on Sotainvalidien kesämökkiläisillä. Alue on Särkiniemen mökkiläisten vuokra-alue. Alueella oleville rantakallioille ja rannoille kokoontuu kesäisin runsaasti ihmisiä. Oleskelusta syntyy jätettä, jota on heitetty kesämökkiläisten roska-astioihin, siinä määrin, että ne on jouduttu lukitsemaan omaan käyttöön.

Valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että Helsingin kaupunki järjestäisi alueelle roska-astioita ja niille säännöllisen tyhjennyksen. Roska-astioiden tarveaika vuosittain on kesäkuun alusta elokuun loppuun.

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.10.2017 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 17

Oheismateriaali

1

Allekirjoitettu Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566