Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 187

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Petra Malinin valtuustoaloitteesta koskien suojateiden turvallisuuteen liittyvää asukaskyselyä ja kampanjaa

HEL 2017-002671 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupungin liikenneturvallisuustyö pohjautuu kaupunginhallituksen hyväksymään (5.10.2015) liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaan, joka tähtää parantamaan liikenneturvallisuustyön koordinointia, vahvistamaan yhteisiä käytäntöjä, edistämään eri osapuolten ja hallintokuntien sitoutumista sekä määrittelemään toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä lähivuosille. Kehittämisohjelman toimenpidekokonaisuuksia edistää kuluvan valtuustokauden loppuun asetettu työryhmä, jossa kaupungin hallintokuntien lisäksi on edustettuna Helsingin poliisilaitos, Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys, Liikenneturva, Uudenmaan ELY-keskus ja HSL. Työryhmän koordinoinnista vastaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden liikenne- ja katusuunnittelu -palvelu.

Suojatieturvallisuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet muodostavat liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa seuraavat kolme kokonaisuutta:

        suojateiden suunnitteluohjeiden kehittäminen

        suojateiden parantamistoimenpiteiden arviointi ja suunnittelu

        käyttäytymiseen vaikuttaminen.

Suojateiden suunnittelusta ja kehittämistarpeiden arvioinnista vastaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden liikenne- ja katusuunnittelu -palvelu. Suunnitteluohjeiden kehittämisessä on kyse kansallisten suojateiden suunnitteluohjeiden tarkentamisesta kaupungin tarpeisiin. Ohjeiden kehittämisessä on myös huomioitu muissa Pohjoismaissa sovellettavat periaatteet. Suojateiden turvallisuustoimenpiteiden priorisoinnin periaatteiden tavoitteena on yhtenäistää valo-ohjaamattomien suojateiden sijoittamisperiaatteet ja varmistaa, että jokainen uusi suojatie täyttää turvallisuuden perusvaatimukset. Suojateiden turvallisuustoimenpiteiden priorisoinnin periaatteet on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.6.2016.

Parantamistoimenpiteiden tarvearvioinnissa on tarkoitukseen kehitetyllä arviointityökalulla tunnistettu valo-ohjaamattomien, yli yhden ajokaistan ylittävien suojateiden turvallisuuspuutteita. Tarvearviointi on edelleen käynnissä ja sitä on toistaiseksi kohdistettu erityisesti pää- ja kokoojakatujen vilkkaisiin tienylityskohtiin. Arviointimenetelmä on luonteeltaan objektiivinen ja perustuu tunnettujen turvallisuuskriteerien todentamiseen. 

Käyttäytymiseen vaikuttaminen sisältää väistämisvelvollisuuden ja suojatiesääntöjen noudattamiseen keskittyvää tehovalvontaa sekä siihen yhdistettävää tiedotusta ja koulutusta. Poliisi, Liikenneturva ja Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys vastaavat valvontaan ja tiedotukseen liittyvien kampanjoiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Suojateiden fyysisten parantamistoimenpiteiden arvioimisessa, suunnittelemisessa ja priorisoimisessa ei lähtökohtaisesti nähdä tarvetta laajentaa turvallisuuskriteereihin perustuvaa arviointia ja toteuttaa erillistä asukkaille suunnattua suojatiekyselyä. Asukkaille ja muille kohderyhmille suunnatut kyselyt katsotaan kuitenkin tarpeellisiksi osana yleisempää liikenneturvallisuusviestintää ja vuorovaikuttamista. Turvattomiksi koettuja kohteita on tyypillisesti kartoitettu muun muassa alueellisten suunnitelmien yhteydessä toteutettavilla asukaskyselyillä.

Kampanjat ja tapahtumat suunnitellaan ja koordinoidaan poliisin, Liikenneturvan ja Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksen toimesta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään kappaleen 7 loppuun: Jatkossa kaupunki selvittää alueellisten suunnitelmien yhteydessä alueiden suojateiden turvallisuuden asukaskyselyssä.

Mai Kivelän vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Marek Salermo, liikennesuunnittelija, puhelin: 310 37106

marek.salermo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Petra Malin on 1.3.2017 tehnyt seuraavan valtuustoaloitteen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto samalla edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet toteuttaa ennen ensi syksyä asukkaille suunnatun kyselyn suojateiden turvallisuudesta. Kaupunki selvittää samalla mahdollisuudet aloittaa ensi syksynä liikennekampanjan, jossa huomio kiinnitetään nimenomaan lähiympäristön suojateiden turvallisuuteen. Kampanjan suunnittelussa hyödynnettäisiin kyselystä saatuja tuloksia. Mikäli kyselyä ei ehditä toteuttaa ennen syksyä, voidaan toimenpiteet toteuttaa myöhemmin.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää aloitteesta kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoa kaupunginhallitukselle 31.10.2017 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Marek Salermo, liikennesuunnittelija, puhelin: 310 37106

marek.salermo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 24.10.2017 § 166

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 1 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566