Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 182

Mellunmäentien, Korvatunturintien, Siltapolun ja Korvatunturintorin katusuunnitelmien hyväksyminen Mellunkylässä

HEL 2017-004709 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat:

        Mellunmäentie välillä Siltapolku-Sallatunturintie nro 30661/1

        Korvatunturintie nro 30662/1

        Siltapolku välillä Melunmäentie-tontti 47203/28 nro 30663/1

        Korvatunturintori nro 30664/1

Lisäksi lautakunta esittää, että tutkitaan mahdollisuutta istuttaa Korvatunturin torille ja sen ympäristöön mahdollisimman paljon marja- ja hedelmäpuita "Syötävä tori" ja tarjota kaupunkiviljelylaatikoita Dodon ohjeen mukaan.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Ville Reihe. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Hyväksyessään katusuunnitelman Mellunkylässä kaupunkiympäristölautakunta esittää, että tutkitaan mahdollisuutta
istuttaa Korvatunturin torille ja sen ympäristöön mahdollisimman paljon marja- ja hedelmäpuita "Syötävä tori" ja tarjota kaupunkiviljelylaatikoita Dodon ohjeen mukaan.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Lautakunta päätti Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotuksesta yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen uuden seuraavan sisältöisen viimeisen kappaleen: Lisäksi lautakunta toteaa, että tutkitaan mahdollisuutta istuttaa Korvatunturin torille ja sen ympäristöön mahdollisimman paljon marja- ja hedelmäpuita "Syötävä tori" ja tarjota kaupunkiviljelylaatikoita Dodon ohjeen mukaan.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ville Reihe, projektipäällikkö, puhelin: 310 38803

ville.reihe(a)hel.fi

Liitteet

1

Piirustus 30661/1 Mellunmäentie välillä Siltapolku-Sallatunturintie

2

Piirustus 30661/2 Katusuunnitelmien koostepiirustus

3

Katusuunnitelman selostus 30661 Mellunmäentie välillä Siltapolku-Sallatunturintie

4

Piirustus 30662/1 Korvatunturintie

5

Katusuunnitelman selostus 30662 Korvatunturintie

6

Piirustus 30663/1 Siltapolku välillä Mellunmäentie-tontti 47203/28

7

Katusuunnitelman selostus 30663 Siltapolku välillä Mellulnmäentie-tontti 47203/28

8

Piirustus 30664/1 Korvatunturintori

9

Katusuunnitelman selostus 30664 Korvatunturintori

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelukokonaisuus sisältää yhden kokoojakadun, tonttikadun, jalankulku- ja pyörätien sekä torialueen. Suunnitelmien lähtökohtana on asemakaavan muutos 12215 ja kaavan laatimisen yhteydessä laadittu liikennesuunnitelma (kaupunginvaltuusto 2.3.2016). Katujen rakentamisen tavoitteena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen toteuttaminen Korvatunturintien länsipuolelle.

Suunnitelma

Mellunmäentie

Mellunmäentie on nykyinen kokoojakatu. Mellunmäentien ja Korvatunturintien liittymä rakennetaan korotettuna. Siltapolun kohdalla oleva nykyinen keskikorokkeellinen suojatie ja linja-autopysäkit saneerataan. Jalankulkijat sekä pyöräilijät ohjataan kulkemaan pysäkkikatosten takaa. Mellunmäentien yhdistetyt kevyen liikenteen väylät muutetaan erotelluiksi jalkakäytäviksi ja pyöräteiksi.

Korvatunturintie

Korvatunturintie on nykyinen tonttikatu, joka päättyy Korvatunturintoriin. Korvatunturintieltä on kulku- ja ajoyhteydet uusille ja nykyisille kerrostalotonteille. Jalkapolun kohdalle rakennetaan kääntöpaikka. Katualueen loppuosalle rakennetaan pysäköintialue. Pysäköintialueen kautta on kulku Korvatunturintorille. Korvatunturintien alkuosaan, kadun itäreunaan toteutetaan taskupysäköintiä.

Siltapolku

Siltapolku on nykyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, joka saneerataan. Siltapolku yhdistää ylikulkusillan avulla Mellunmäentien pohjois- ja eteläpuoliset jalankulku- ja pyörätieverkostot. Siltapolku toimii myös jalankulku- ja pyörätie yhteytenä sekä pelastustienä uusille kerrostalorakennuksille.

Korvatunturintori

Korvatunturintori on rakennettu 1960 ja 1970 -lukujen vaihteessa ja sen päällysteitä ja viheralueita on uusittu 1980 ja 1990 -lukujen vaihteen tienoilla. Torin eteläpuolelle tulee uusia kerrostaloja. Torin tärkeimmät jalankulun ja pyöräliikenteen läpikulkureitit sijaitsevat itä- ja pohjoisreunalla. Torialueella ei erotella pyöräliikennettä ja jalankulkua. Torin keskiosaan tulee oleskeluun sopiva alue. Korvatunturintorin reunoilla on varattu tilaa ympärillä olevien kiinteistöjen pelastus- ja huoltoajoreiteille asemakaavamuutoksen mukaisesti. Ajo torialueelle tapahtuu katualueella Korvatunturintieltä. Torin kasvillisuus, varustelu ja pintamateriaalit uusitaan. Torin hulevesijärjestelyt parannetaan.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Katusuunnitelmaluonnokset postitettiin 30.3.2017 alueen kiinteistöjen omistajille sekä Mellunmäki-seura ry:lle kirjallisesti tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi. Kommentit pyydettiin toimitettavaksi 7.4.2017 mennessä.

Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä Mellunmäki-seura ry:lle. Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 26.4. - 10.5.2017 välisen ajan.

Suunnitelmista ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien arvonlisäverottomat rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 900 000 euroa, keskimäärin 85 euroa/m2 (alv 0% ). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 

euroa (alv 0 %)

Mellunmäentie  

360 000

Korvatunturintie      

 265 000

Siltapolku      

35 000

Korvatunturintori      

240 000

 

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 37 000 euroa (alv 0 %).

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristötoimialan talousarvioehdotuksessa vuosina 2022 - 2023. Rakentaminen tehdään asuntotuotannon aikataulussa.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Katujen uudisrakentaminen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ville Reihe, projektipäällikkö, puhelin: 310 38803

ville.reihe(a)hel.fi

Liitteet

1

Piirustus 30661/1 Mellunmäentie välillä Siltapolku-Sallatunturintie

2

Piirustus 30661/2 Katusuunnitelmien koostepiirustus

3

Katusuunnitelman selostus 30661 Mellunmäentie välillä Siltapolku-Sallatunturintie

4

Piirustus 30662/1 Korvatunturintie

5

Katusuunnitelman selostus 30662 Korvatunturintie

6

Piirustus 30663/1 Siltapolku välillä Mellunmäentie-tontti 47203/28

7

Katusuunnitelman selostus 30663 Siltapolku välillä Mellulnmäentie-tontti 47203/28

8

Piirustus 30664/1 Korvatunturintori

9

Katusuunnitelman selostus 30664 Korvatunturintori

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen
Esitysteksti

Tiedoksi

HATU/Hallinto- ja lakipalvelut/Tietopalvelu/Piia Stenfors

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 1 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566