Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 189

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle yhteistyötarjouksesta Maunulanpuron öljyntorjunnasta ja ennallistamisesta yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja viranomaisen kanssa

HEL 2016-013106 T 09 05 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Keskuspuistoryhmä on tehnyt aloitteen Haaga-Maunulanpuron ottamisesta pilottialueeksi viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyömallin kehittämiseksi Helsingin pienvesien öljyntorjunnassa.

Kaupunkiympäristölautakunta pitää ehdotusta yhteistyömallin kehittämisestä Helsingin pienvesien öljyntorjunnassa kannatettavana.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017−2021 kiinnitetään huomiota Helsingin vesistöjen, sekä pienvesien että rannikkovesien tilan parantamiseen ja vaelluskalakantojen elpymiseen. Myös öljyntorjuntasuunnitelmat ja toimintamallit tulee päivittää uuden strategian mukaisiksi.

Soveltuvien menetelmien etsiminen pienvesistöjen öljyntorjuntaan sekä öljypäästöjen jälkihoitoon on tärkeää erityisesti uhanalaisen meritaimenen lisääntymispurojen valuma-alueilla. Haaganpuro on merkittävänä uhanalaisen meritaimenen lisääntymisalueena sopiva kohde yhteistyömallin pilottialueeksi. Puroa on kunnostettu vapaaehtoisten virtavesikunnostajien, asukkaiden ja kaupungin toimesta. Vapaaehtoiset myös osallistuivat marraskuun 2016 öljypäästön jälkihoitoon aktiivisesti.

Vapaaehtoistyö tulee tehdä vastuuviranomaisen ohjauksessa ja eri toimijoiden tiiviissä yhteistyössä. Työturvallisuusnäkökohdat tulee ottaa huomioon myös vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoistyötä pitää koordinoida ja ohjeistaa sekä järjestää koulutusta. Myös talkootyöhön tarvittavat asianmukaiset materiaalit ja jätehuolto pitää hoitaa vastuuviranomaisen tai alueen ylläpidosta vastaavan toimesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649

paivi.islander(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.10.2017 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649

paivi.islander(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Yhteistyötarjous kaupungille ja järjestöille 13.2.2016, Maunulanpuron öljyntorjunta

2

Valokuva a, Keskuspuistoryhmä

3

valokuva b, Keskuspuistoryhmä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566