Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 186

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin toivomusponnesta koskien Maunulan liikenneturvallisuutta läpiajon lisääntyessä

HEL 2017-006941 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pirjontien ja Pirkkolantien alueen liikennesuunnitelma liittyy tulevan Raide-Jokerin pysäkin ympäristön asemakaavaan. Suunnitelmassa esitetty Pirjontien katkaisu moottoriajoneuvoliikenteeltä siirtää liikennettä muille kaduille, jolloin Lehtotien, Kangastien, Kaskitien, Viidenrajantien, Petaksentien ja Papinmäentien liikennemäärät kasvavat. Lehtotien liikennemäärän arvioidaan lisääntyvän noin 150 ajoneuvolla vuorokaudessa. Tästä liikenteestä arvioidaan läpiajoliikennettä olevan noin 120 ajoneuvoa vuorokaudessa. Muilla kaduilla läpiajoliikenteen määrän ei arvioida lisääntyvän merkittävästi. Kangastien, Kaskitien ja Viidenrajantien liikennemäärien kasvu arvioidaan pieneksi, yhteensä noin 100 ajoneuvoksi vuorokaudessa Tämän liikenteen lisäyksen arvioidaan olevan kyseisten tonttikatujen varren asukkaiden tuottamaa eikä se lisää katujen läpiajoliikennettä.

Liikennesuunnitelmassa esitetyt Pirkkolantien ja Lehtotien risteyksen yli jatketut jalkakäytävä ja pyörätie hillitsevät ajonopeuksia risteyksen läheisyydessä, mikä parantaa Lehtotien liikenneturvallisuutta. Jalkakäytävän rakentaminen Lehtotielle parantaisi jalankulkijoiden turvallisuutta, mutta monet asukkaista ovat vastustaneet jalkakäytävän rakentamista, koska se kaventaisi ajorataa niin, että kadunvarsipysäköinti jouduttaisiin kieltämään. Pirkkola on asemakaavalla suojeltua valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY-aluetta) eikä alueen kaduilla pääsääntöisesti ole jalkakäytäviä.

Maaperäolosuhteet rajoittavat uusien hidasteiden suunnittelua Lehtotielle, koska katu sijoittuu suurimmalta osaltaan savipitoiselle pohjamaalle, joka johtaa liikenteestä rakenteellisen hidasteen kohdalla syntyvää haitallista tärinää laajalle alueelle. Lehtotien pohjoisosalla pohjamaa on kuitenkin kitkamaata, mikä mahdollistaa hidastetöyssyn rakentamisen kaarteen kohdalle ajonopeuksia hillitsemään. Töyssy toteutetaan erillisellä liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöksellä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Valtuutettu Petra Malin on 7.6.2017 tehnyt seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaavan toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen niillä kaduilla, joilla läpiajoliikenne lisääntyy.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää aloitteesta kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon kaupunginhallitukselle 3.11.2017 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 1 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566