Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 185

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Nina Hurun toivomusponnesta, joka koskee täydennysrakentamisen kannusteiden kehittämistä

HEL 2017-006400 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunki tukee täydennysrakentamista monin keinoin. Taloudellisten kannustimien lisäksi kaupunki on luonut monia täydennysrakentamista helpottavia ratkaisuja muun muassa kaavoitukseen ja pysäköintiin.

Täydennysrakentamisen nykyiset kannustimet on esitetty oheismateriaalina olevassa Am-ohjelman täytäntöönpanopäätöksen (27.6.2016) mukaisessa selvityksessä täydennysrakentamisen kannusteista (24.3.2017). Selvityksessä on arvioitu myös kannusteiden vaikuttavuutta ja kehitystarpeita.

Selvitystyössä tunnistettiin että nykyisten kannustimien kehittämisen lisäksi tarvitaan myös muita toimia ja uusia kannustimia, jotta täydennysrakentamisesta tulisi entistä houkuttelevampaa.

Kehittämistarpeita todettiin muun muassa kaupungin vuokratonteilla sovellettavassa täydennysrakentamiskorvausmenettelyssä.  Nykyisellään vuokralaiselle maksettava rahakorvaus ei ole ollut riittävä kannustin, joten korvausperiaatteen uudistamisen lisäksi tarvitaan laajempaa menettelyn kokonaisuudistusta.

Kehittämistarpeita tunnistettiin myös kaavoitusmenettelyssä, pysäköintinormeissa ja asukkaiden osallistamisessa ja vuorovaikutusmenettelyssä.

Uusina kannustimina voisivat olla toimet, joissa julkisia hankkeita kytketään aikataulullisesti täydennysrakentamiseen. Esimerkiksi puistojen uudistaminen samanaikaisesti toisi täydennysrakentamisen hyödyt näkyvämmäksi ja samalla houkuttelevammaksi.

Kannusteiden monipuolista kehittämistä jatketaan selvityksessä tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kanssa.

Tontit-yksikössä on käynnistetty  myös maapoliittisten linjausten valmistelutyö, jonka yhteydessä tullaan tarkastelemaan laajasti täydennysrakentamisen kannustimien kehittämistä. Asia tuodaan ylimpien toimielinten päätöksentekoon keväällä 2018.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Kirsi Federley, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (Am-ohjelma) seurantaraportin 2017, kaupunginvaltuusto edellyttää täydennysrakentamisen kannusteiden monipuolista edelleen kehittämistä. (Nina Huru)

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antaman asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.10.2017 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Kirsi Federley, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Nina Hurun toivomusponsi 5, Kvsto 17.5.2017 asia 5

2

Selvitys täydennysrakentamisen kannusteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566