Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

03.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 133

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Nuutti Hyttisen ym. valtuustoaloitteesta koskien jalankulkijoiden liikennevaloetuuksia raitiovaunupysäkeillä

HEL 2017-003886 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Raitiovaunupysäkkien kohdalla olevat suojatiet palvelevat sekä pysäkeille kulkevia että koko kadun ylittäviä jalankulkijoita. Usein suojateiden yhteydessä on myös pyörätien jatke. Helsingissä lähes kaikilla suojateillä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta on periaatteena, että vihreän liikennevalon alussa kadun reunasta liikkeelle lähtenyt jalankulkija tai pyöräilijä pääsee koko kadun yli kerralla. Tällöin sekä autoliikenteen kaistojen ylittävät suojatiet että kiskoalueen ylittävä suojatie ovat samanaikaisesti vihreänä. Toimintaperiaatteella pyritään takaamaan sujuva ja turvallinen ylitys koko kadun yli sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille, jolloin heidän ei tarvitse jäädä kadun usein varsin kapeille keskisaarekkeille odottamaan vihreää valoa uudelleen.

Aloitteen mukainen liikennevalojen toiminta johtaisi siihen, että autoliikenteen kaistojen ylittävät suojatien osat olisivat vihreänä, mutta kiskoalueen ylitys olisi punaisella raitiovaunun pysäkille saapumisen ja pysäkillä seisomisen aikana. Tämä hyödyttäisi jalankulkijoita, joiden tarvitsee ylittää ainoastaan autoliikenteen kaistat päästäkseen raitioliikenteen pysäkille. Kyseinen liikennevalojen toiminta ei palvelisi kuitenkaan koko kadun ylittäviä jalankulkijoita tai pyöräilijöitä eikä sellaisia jalankulkijoita, joiden tulee ylittää myös kiskoalue päästäkseen pysäkille. Ratkaisu poistaisi jalankulkijoilta houkutuksen ylittää autoliikenteen kaistat vasten punaista liikennevaloa. Todennäköisesti ongelma siirtyisi kiskoylityksen kohdalle, mikä ei olisi liikenneturvallisuuden ja raitioliikenteen sujuvuuden kannalta toivottavaa.

Useilla katuosuuksilla sekä raitio- että bussiliikenne on varsin tiheää ja raitiovaunut saapuvat pysäkeille satunnaisesti. Jos raitioliikenteen pysäkille johtavaa suojatietä risteävä autoliikenne pysäytettäisiin aina raitiovaunun saapuessa pysäkille ja seisoessa sillä, lyhentäisi tämä huomattavasti autoliikenteen suunnan vihreän pituutta nykyisestä tilanteesta. Tällainen liikennevalojen toimintatapa ruuhkauttaisi ajoneuvoliikennettä ja siten heikentäisi myös bussiliikenteen sujuvuutta.

Aloitteessa esitettyä jalankulkijoiden liikennevaloetuutta raitioliikenteen pysäkkien yhteydessä ei ole edellä kuvatuista kokonaisvaikutuksista johtuen tarkoituksenmukaista lähteä edistämään.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi

Liitteet

1

Hyttinen Nuutti  ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Nuutti Hyttinen ja 23 muuta valtuutettua ovat tehneet 29.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:

Useilla kaupunkimme pääväylillä raitiovaunut kulkevat ajoradan keskellä ja jalankulkijat joutuvat siirtymään raitiovaunupysäkeille ajoradan yli. Muutamilla pysäkeillä pysäkille johtaa liikennevaloton suojatie, useimmilla suojatien kohdalla on liikennevalot. Liikennevalottomilla suojateillä autoilla on aina velvollisuus pysähtyä ja päästää jalankulkijat esteettömästi pysäkille.

Liikennevaloilla varustettujen suojateiden kohdalla toteutus kuitenkin on usein ongelmallinen, sillä valot on tahdistettu siten, että autoille palaa vihreä valo erittäin pitkään, usein niin pitkään, että raitiovaunu ehtii saapua pysäkille ja lähteä pysäkiltä sillä aikaa, kun jalankulkija odottaa suojatien toisessa päässä valon vaihtumista vihreäksi ja pysäkille pääsyä. Moni kiireinen matkustaja saattaa pyrkiä tällaisessa tilanteessa ylittämään suojatien silloinkin, kun autoliikenteelle palaa vihreä valo, mikä aiheuttaa vaaratilanteita eivätkä liikennevalot tällöin lisää liikenneturvallisuutta verrattuna tilanteeseen, jossa paikalla olisi liikennevaloton suojatie.

Raitiovaunukiskojen ylittämiseen pysäkeillä on jo nyt erilliset liikennevalot, jotka muuttuvat jalankulkijoille punaisiksi, kun raitiovaunu on lähestymässä tai pysäkillä. Koska raitiovaunujen lähestymisen havainnoimista varten on siis jo olemassa tunnistimet, olisi perusteltua, että systeemiä hyödynnettäisiin jalankulkijoiden turvallisuuden lisäämiseen raitiovaunujen lisäksi myös autoliikenteeseen nähden. Liikennevaloetuuden antaminen jalankulkijoille siten, että raitiovaunun saapuessa pysäkille autoliikenteelle vaihtuisi punainen ja jalankulkijoille vihreä valo, kunnes raitiovaunu on lähtenyt pysäkiltä, parannettaisiin sekä liikenneturvallisuutta että raitiovaunupysäkkien saavutettavuutta ja lyhennettäisiin joukkoliikenteen matka-aikoja, kun matkustajat pääsisivät raitiovaunupysäkille aina raitiovaunun saapuessa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta jalankulkijoille toteutetaan raitiovaunujen kulkuun sidotuin liikennevaloetuuksin esteetön pääsy ajoradan keskellä sijaitseville raitiovaunupysäkeille.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 16.10.2017 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi

Liitteet

1

Hyttinen Nuutti  ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 14

Oheismateriaali

1

Allekirjoitettu Hyttinen Nuutti  ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 1 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566