Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

03.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 135

Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen tai rakennuksien myymistä tai vaihdossa luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006031 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää kaupunkiympäristölautakunnan hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan toimivaltaa myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikölle ja tontit-yksikön päällikölle seuraavasti:

Tontit-yksikön päällikkö

- päättää myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

Tonttipäällikkö

- päättää myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia kokonaisarvon ollessa yli 500 000 euroa ja enintään 1 500 000 euroa tai ilman euromääräistä ylärajaa, jos luovutus perustuu kiinteistökaupan esisopimukseen tai vuokrasopimuksen osto-optioehtoon.

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että delegointipäätöstä koskevien kiinteistöjen myyntisuunnitelmat tuodaan lautakunnalle tiedoksi vuosittain tai tarvittaessa useammin.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Tuomas Rantasen ehdotuksesta yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen uuden seuraavan sisältöisen viimeisen kappaleen:

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että delegointipäätöstä koskevien kiinteistöjen myyntisuunnitelmat tuodaan lautakunnalle tiedoksi vuosittain tai tarvittaessa useammin.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Esko Patrikainen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää siirtää kaupunkiympäristölautakunnan hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan toimivaltaa myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikölle ja tontit-yksikön päällikölle seuraavasti:

Tontit-yksikön päällikkö

- päättää myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

Tonttipäällikkö

- päättää myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia kokonaisarvon ollessa yli 500 000 euroa ja enintään 1 500 000 euroa tai ilman euromääräistä ylärajaa, jos luovutus perustuu kiinteistökaupan esisopimukseen tai vuokrasopimuksen osto-optioehtoon.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston 3.5.2017 (206 §) hyväksymän hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa.

Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017, että 30.9.2017 saakka kaupunkiympäristölautakunta tai sen määräämä päättää kiinteistöjen tai rakennusten myynneistä tai vaihdossa luovuttamisesta, kun sopimuksen kokonaisarvo on enintään 2 miljoonaa euroa. Edelleen kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 29.5.2017 siirtää kiinteistöjen ja rakennusten luovuttamiseen liittyvää toimivaltaa määräaikaisesti 30.9.2017 saakka. Päätösten määräaikaisuuden vuoksi asiasta päätetään nyt uudelleen. Kaupunginhallitus päätti 18.9.2017, että kaupunkiympäristölautakunta tai sen määräämä viranomainen päättää kiinteistöjen tai rakennusten myynneistä tai vaihdossa luovuttamisesta, kun sopimuksen kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan toimivaltaa esitetään delegoitavaksi kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikölle ja tontit-yksikön päällikölle siten, että tontit-yksikön päällikkö päättää enintään 500 000 euron arvoisten kiinteistöjen tai rakennuksien myymisestä tai vaihdossa luovuttamisesta ja tonttipäällikkö päättää yli 500 000 euron ja enintään 1 500 000 euron arvoisten kiinteistöjen tai rakennuksien myymisestä tai vaihdossa luovuttamisesta sekä kiinteistökaupan esisopimukseen tai vuokrasopimuksen osto-optioehtoon perustuvasta luovutuksesta.

Ehdotettu toimivallan siirto vastaa pääosin aikaisemman organisaation mukaista tilannetta ja myös nykytilannetta. Edellisen organisaation aikana kiinteistölautakunta oli siirtänyt toimivaltaansa päättää maa- ja vesialueiden myynneistä kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikölle 500 000 euroon saakka tai ilman euromääräistä ylärajaa, jos kauppa perustuu kiinteistökaupan esisopimukseen tai vuokrasopimuksen osto-optioehtoon, ja rakennusten osalta kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikölle 200 000 euroon saakka tai 500 000 euroon saakka silloin, kun lautakunta on hyväksynyt rakennusten myyntiperusteet.

Ehdotetun toimivallan siirron tarkoituksena on, että päätöksenteko tapahtuisi hallinnollisesti tarkoituksenmukaisimmalla tasolla. Mainituista asioista tehtävien päätösten vuosittainen määrä on merkittävä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Esko Patrikainen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.09.2017 § 116

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.05.2017 § 117

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566