Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

03.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 132

Asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatimisesta ja käsittelystä perittävät maksut

HEL 2017-010232 T 02 05 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

        hyväksyä asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatimisesta ja käsittelystä perittävät maksut ja maksujen määräytymisen periaatteet 1.1.2018 lukien liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

        että maksut voidaan periä kaavan hyväksymisen tai kaavahakemuksen peruuttamisen jälkeen laskulla ilman erillistä päätöstä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Arja Kasanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37400

arja.kasanen(a)hel.fi

Marja Piimies, asemakaavapäällikkö, puhelin: 310 37329

marja.piimies(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaavamaksutaulukko 1.1.2018 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan kunnalla on oikeus periä maanomistajalta tai haltijalta kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset, jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on viimeksi 19.5.2015 (157 §) hyväksynyt 1.1.2016 alkaen sovellettavat asemakaavasta tai sen muuttamisesta perittävät maksut.

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoitus-palvelu esittää asemakaavan ja kaavamuutoksen laatimisesta perittävien maksujen määräytymis- ja laskutusperusteiden tarkistamista sekä maksujen korottamista 1.1.2018 lähtien liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Keskimääräinen korotus on noin 30 %. Maksut ovat korotusten jälkeen pääsääntöisesti samaa suuruusluokkaa kuin mm. Espoossa ja Vantaalla.

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoitus-palvelu on katsonut muiden kaupunkien tavoin aiheelliseksi säätää laskutusperusteista, mikäli kaavahakemus peruutetaan hakijan toimesta kesken kaavoitusprosessin. Asemakaavoituspalvelu esittää seuraavaa porrastusta sen mukaisesti, missä vaiheessa kaavoitusprosessia peruutus tapahtuu. Jos hakija peruuttaa asemakaavahakemuksen, laskutetaan tehdystä työstä seuraavasti:

        Jos peruutus tehdään ennen kuin kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille, hakijaa ei laskuteta kaavatyöstä, mutta hakijalta voidaan laskuttaa erikseen sovittuja ulkopuolisella asiantuntijalla teetettyjä erillisselvityksiä tai –suunnitelmia.

        Jos peruutus tehdään sen jälkeen, kun kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille, laskutetaan 40 % kaavoitusmaksusta ja täysimääräisesti siihen mennessä suoritetut kuulutukset.

        Jos peruutus tehdään sen jälkeen, kun kaavaluonnos on julkaistu lautakunnan esityslistalla, laskutetaan 60 % kaavoitusmaksusta ja täysimääräisesti siihen mennessä suoritetut kuulutukset.

        Jos peruutus tehdään sen jälkeen, kun kaavaehdotus on julkaistu lautakunnan esityslistalla, laskutetaan 100 % maksusta ja täysimääräisesti siihen mennessä suoritetut kuulutukset.

Maksutaulukon mukaan määräytyvät maksut voidaan laskuttaa kaavan hyväksymisen tai kaavahakemuksen peruuttamisen jälkeen ilman erillistä päätöstä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Arja Kasanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37400

arja.kasanen(a)hel.fi

Marja Piimies, asemakaavapäällikkö, puhelin: 310 37329

marja.piimies(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaavamaksutaulukko 1.1.2018 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566