Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

03.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 134

Helsingin kaupungin yksityisteiden yksittäisiin hankkeisiin kohdistuvat perusparannusavustukset 2017

HEL 2017-002179 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myöntää yksityisteiden perusparannusavustusta Puroniityntien tiehoitokunnalle esityksen mukaisesti 1 500 euroa.

Puroniityntien tiehoitokunta                                       1 500 euroa

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Puroniityntien tiehoitokunta, pienkorjausavustushakemus 2017

2

Puroniityntien tiehoitokunta, liite pienkorjausavustushakemukseen  2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tiekunta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta päättää Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 18 kohdan mukaisesti sen käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Avustuksia maksetaan rakennukset ja yleiset alueet−palvelukokonaisuuden ylläpito-palvelun yleiset alueet -yksikön budjettiin varatusta määrärahasta ja etusijalla on vuosittaiset kunnossapitoavustukset.

Avustuksia on kolmen tyyppisiä:

  1. Vuosittaiset kunnossapitoavustukset, jotka on kohdistettu yksityistien ylläpitoon. Näiden avustusten hakuaika oli 31.3.2017 mennessä.
  2. Perusparannusavustukset, jotka kohdistuvat yksittäisiin perusparannushankkeisiin. Näiden hakemusten hakuaika oli 15.8.2017 mennessä.
  3. Valtion yksityistieavustusten yhteydessä voi hakea lisäavustusta myös kaupungilta. Näitä hakemuksia voi hakea ympäri vuoden.

Perusparannushakemuksia on tullut Helsingin kaupungin kirjaamoon 15.8.2017 mennessä yksi Puroniityn tiehoitokunnalta. Hakuohjeena on, että hakemus on laadittava erikseen ja siinä on oltava hankkeen kuvaus ja toimenpiteiden laajuus sekä tarkka kustannusarvio. Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista.

Puroniityntien yksityistie on pituudeltaan 3,7 km ja tien varrella asuu noin 200 vakituista asukasta. Puroniityntien yksityistien tiehoitokunta hakee pienkorjausavustusta noin 1,0 kilometriä tien alkupäästä routavaurion ja 2,2 kilometriä tien alkupäästä routavaurion ja tien viereisen ojan auki kaivamiseen 100 metrin matkalta. Hankkeen arvioitu kustannus on 3 085 euroa.

Puroniityntien tiehoitokunta on kunnostanut Puroniityntietä vuosittain erilaisilla hankkeilla. Oheisessa taulukossa on Helsingin kaupungin maksamat avustukset avustuslajeittain:

Vuosi

Kunnossapito euroa

Perusparannus euroa

Valtionapuhanke euroa

2010

4 440 

5 600 

8 070 

2011

4 440 

3 500 

 

2012

4 440 

3 000 

 

2013

4 440 

3 000 

 

2014

4 440 

4 000 

 

2015

4 440 

1 000 

 

2016

4 440 

1 856 

 

 

 

Hankkeen arviointi

Hankkeen arvioinnissa 23.8.2017 ylläpitoinsinööri Tuomas Lautaniemi totesi maastossa tehdyn tarkastuksen perusteella ensimmäisen 1,0 km kohdalla olleen routavaurion korjaantuneen keväällä tai kesän alussa tehdyllä lanauksella, joka kuuluu sorateiden normaaliin kunnossapitoon. Routavaurio sijaitsee loivassa rinteessä, josta vedet valuvat hyvin ojiin, kunhan tien profiili säilytetään lanauksella oikeassa muodossa.

Toisessa routavauriokohdassa oli lanauksella saatu tien keskikohta hyvään kuntoon. Huomio kiinnittyi tien reunassa olevaan palteeseen, joka estää veden valumisen ojaan. Oja oli heikossa kunnossa, joka on ensisijainen syy tien routimiseen. Hyvin toimivat ojat pitävät tien rungon kuivana eikä se roudi yhtä helposti. Hankkeessa suositellaan kaivamaan tien reunaojat auki ja samalla poistamaan tien reunaan syntyneet palteet.

Tarpeellisena pidettävän 2,2 km kohdalla olevan vaurion korjaamisen kustannuksiksi hoitokunta on arvioinut liitteen nro 2 mukaan 1 889,76 euroa (sis. alv. 24 %). Avustusta hankkeeseen myönnetään 1 500 euroa. Hankkeen toteutuksessa suositellaan työ kohdennettavaksi ojan kunnostukseen ja palteiden poistoon.

Tiekunnan hankkeesta vastaavan on ilmoitettava hankkeen valmistumisesta kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet −palvelukokonaisuuden ylläpito-palvelun yleiset alueet - yksikölle loppukatselmusta varten. Katselmuksessa tulee esittää laskelma hankkeen kustannuksista tositteineen. Maastossa todetaan hankkeen toteuttaminen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Puroniityntien tiehoitokunta, pienkorjausavustushakemus 2017

2

Puroniityntien tiehoitokunta, liite pienkorjausavustushakemukseen  2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tiekunta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut/ Numminen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566