Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

05.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle uudis- ja lisärakentamiseen vuodelle 2017 osoitetun määrärahan ylittämisestä

HEL 2017-009393 T 02 02 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristölautakunta oikeutettaisiin ylittämään talousarvion alakohdassa 8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudisrakentamishankkeisiin käytettäväksi vuodelle 2017 osoitettu määräraha 9 500 000 eurolla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskustakirjaston rakentamisesta tehtiin päätös Helsingin kaupunginvaltuustossa 28.1.2015 ja hanke sisältyy kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymään talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2017 - 2026.  Hankkeen kokonaiskustannus on 98 milj. euroa.

Hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu kaupungin talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa yhteensä 66 milj. euroa vuosille 2015 – 2019.

Keskustakirjasto on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion rahoitusosuus vuosina 2014 – 2018 on 30 milj. euroa.

Kaupunginhallitus päätti 23.5.2016 lisäksi myöntää keskustakirjastohankkeen keskustatunneliin varautumiseen 2 milj. euroa talousarvion alakohdasta 8 01 02 08 Töölönlahden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi. Keskustatunneliin varaudutaan voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.

Keskustakirjastohankkeelle valtio on varannut avustusmäärärahaa enintään 30 milj. euroa seuraavasti:

- vuodelle 2014                           1 milj. euroa
- vuodelle 2015                           5 milj. euroa 
- vuosina 2016 - 2018 vuosittain 8 milj. euroa

Vuosien 2014 ja 2015 avustukset yhteensä 6 milj. euroa on maksettu joulukuussa 2015. Vuosien 2016 - 2018 avustukset maksetaan vuosittain kahdessa erässä keväällä 4 milj. euroa ja syksyllä 4 milj. euroa eli yhteensä 8 milj. euroa vuodessa. Valtionavustus 30 milj. euroa kirjataan TA-kohdalle 8 29 51, Valtionosuudet ja -avustukset, valtionavustustuloksi, ei siis hankkeen tuloksi.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa keskustakirjastohankkeelle on kaupungin investointimäärärahoissa varattu pelkästään kaupungin rahoitusosuus eli kaupungin netto-osuus 66 milj. euroa. Hankkeen bruttomääräiset rakentamiskustannukset kirjataan toteutuessaan TA-alakohdalle 8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudisrakennushankkeet, menoiksi.

Vuoden 2017 määrärahatarve on 32,0 milj. euroa, josta 22,5 milj. euroa on kaupungin talousarviossa hankkeelle varattua määrärahaa ja 9,5 milj. euroa valtion avustuksesta haettavaa ylitysoikeutta.  Vuoden 2016 loppuun mennessä vastaavaa ylitysoikeutta on myönnetty 3,5 milj. euroa.

Hankkeen vuoden 2017 bruttokustannuksien kattamiseksi Kaupunkiympäristötoimialan Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennetun omaisuuden hallintapalvelu esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään TA-alakohdassa 8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudisrakennushankkeet, vuodelle 2017 osoitetun määrärahan 9,5 milj. eurolla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia

Rakennetun omaisuuden hallinta/Tilaomaisuus/Lindholm

Talous- ja hallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566