Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

05.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Arja Karhuvaaran ja 18 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta puisto- ja pihatalkoista tiedottamisesta

HEL 2017-005366 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pääkaupunkiseudun kevätsiivoustalkoot

Helsingissä pääkaupunkiseudun yhteisiä kevätsiivoustalkoita on järjestetty jo yli 30 vuotta vuodesta 1984 lähtien. Viime keväänä talkoita järjestettiin yhteensä 156 kpl ja osallistujia oli yhteensä yli 22 000. Talkoot perustuvat asukkaiden omaan aktiivisuuteen eli he itse järjestävät talkoita haluamallaan yleisellä alueella haluamaansa aikaan ja kaupunki tarjoaa välineet sekä jätteiden poishaun. Kaupunki ei siis varsinaisesti järjestä talkoita vaan tarjoaa vain tukea ja apua niiden järjestämiseksi. Kevätsiivoustalkoita saa järjestää huhti–toukokuussa, mutta kaupunki tukee myös tuon ajankohdan ulkopuolella järjestettyjä siivoustalkoita. Aiempina vuosina rakennusvirasto tuki talkoita, jotka järjestettiin rakennusviraston ylläpitämillä alueilla. Tulevaisuudessa talkoita tuetaan alueilla, joiden ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristö toimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden ylläpitopalveluiden yleiset alueet yksikkö. Kaupunki ei tue yksityisillä tonteilla ja piha-alueilla tapahtuvia talkoita.

Aiempina vuosina, kun esim. asukas, koulu tai yhdistys on halunnut järjestää siivoustalkoot, he ovat ottaneet yhtyettä puhelimitse rakennusviraston asiakaspalveluun, jossa on kirjattu kevätsiivoustalkoorekisteriin talkoiden järjestäjä, ajankohta ja paikka. Ainoastaan kouluilla on ollut mahdollisuus ilmoittautua sähköisesti muutaman vuoden ajan, mutta muuten ilmoittautuminen on tapahtunut puhelimitse. Sähköisessä ilmoittautumisessa talkoiden järjestäjä (tässä tapauksessa koulun edustaja) kirjaa sähköiseen lomakkeeseen tarvittavat tiedot ja nämä tiedot siirtyvät automaattisesti rekisteriin. Rekisteri on myös tuottajien luettavissa, ja sen kautta tieto talkoista menee automaattisesti viheralueiden hoidosta vastaava taholle, joka huolehtii talkoovälineiden toimituksesta sekä siivousjätteiden poishausta.

Tuottajilta on tilattu palvelu-/urakkasopimuksissa kevätsiivoustalkoiden järjestelyt. Niistä aiheutuvat kustannukset laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan kevätsiivoustalkooajan jälkeen. Kevätsiivoustalkoisiin on varattu vuoden 2017 budjetissa 52 000 euroa.

Aloitteen vaatimat muutokset

Mikäli halutaan, että asukkaiden järjestämät siivoustalkoot näkyvät yleisesti kartalla, vaatii se ilmoittautumisjärjestelmän muuttamista niin, että rekisteristä tulee automaattisesti merkintä kartalle esim. osoitteen mukaan tai sitten ilmoituksen tekijä tai vastaanottaja merkitsee talkoopaikan kartalle.

Koska talkoot ovat asukkaiden eli yksityisten tahojen järjestämiä tapahtumia, talkoiden julkistaminen täytyisi pitää valinnaisena ellei sitten päätetä, että kaupungin tuella järjestettävien talkoiden tulee olla avoimia kaikille. Tässä avoimuudessa voi olla talkoiden järjestäjän kannalta mm. sellaisia vaikutuksia, että talkoolaisten määrää on hankalampi arvioida etukäteen, joten välineiden sekä mahdollisten talkootarjoilujen riittävyys on hankalampi varmistaa. Monet tahot todennäköisesti haluavat myös talkoilla vain omalla porukalla. Lisäksi on otettava huomioon, etteivät talkoolaiset ole vakuutettuja Helsingin kaupungin puolesta vaan talkoiden järjestäjä on vastuussa talkoolaisistaan, joten osa järjestäjistä saattaa haluta pitää tästäkin syystä talkoonsa mahdollisimman rajattuina. Tämä ei tietenkään koske kaikkia talkoita vaan monet tiedottavat talkoistaan julkisesti talkoojulisteilla lähialueella, esim. kauppojen yms. ilmoitustauluilla.

Alustavasti on jo selvitelty, miten olisi mahdollista muuttaa ilmoittautuminen sähköiseksi ja saada liitettyä järjestelmään karttapalvelu, josta näkisi julkisesti talkoopaikkoja ajankohtineen. Ilmoittautumisjärjestelmä ja rekisteri on tähän mennessä ollut suljetussa sisäverkossa, jonka integrointi esimerkiksi Kerro kartalla-palveluun ei ole helppoa, sillä suljetussa järjestelmässä ei välttämättä ole integraatioihin tarvittavaa rajapintaa eikä siihen ole helppoa kehittää sähköistä ilmoittautumista.

Koska talkooilmoittautumisessa vaaditaan ilmoittajan nimi ja yhteystiedot, kaikki ilmoittautumisen tiedot eivät voi olla julkisia. On kuitenkin mahdollista kehittää talkoorekisteritietojen pohjalle uusi, kevyt ilmoittautumisjärjestelmä, jossa ilmoittautumistiedot olisivat vain kaupungin työntekijöiden katseltavissa. Kaupungilla on käytössä useita järjestelmiä, joilla tämä on mahdollista.

Asian selvittelyä ja kehittämistä jatketaan syksyllä 2017 kaupunginkanslian ohjelmistokehityksestä vastaavan yksikön sekä kaupunkiympäristö toimialan yleiset alueet yksikön yhteistyönä. Tavoitteena on, että sähköinen ilmoittautuminen otetaan käyttöön ensi keväänä ja samalla voisi mahdollistua talkoiden merkitseminen kartalle. Lisäksi koko kaupunkiorganisaation tasolla ollaan kehittämässä yhteistä ilmoittautumisjärjestelmää sekä vapaaehtoistyön alustaa, joihin siivoustalkoot ja niiden rekisteröiminen liittyvät olennaisesti.

Muu yleiset alueet yksikön järjestämä ja tukema talkootoiminta ja asukasaktiivisuus

Siivoustalkoiden lisäksi yleiset alueet yksikkö tukee muitakin asukkaiden järjestämiä talkoita kuten vieraslajitalkoita. Vieraslajitalkoita on tänä vuonna järjestetty paljon asukkaiden toimesta, mutta myös kaupungin järjestämiä talkoita on muutamia. Kaupunki tukee asukkaiden vieraslajitalkoiden järjestämistä tarjoamalla opastusta ja työvälineitä sekä hakemalla kitkentäjätteen pois. Kaupungin omista talkoista tiedotetaan sosiaalisessa mediassa sekä mediatiedotteilla ja puistokummeille lähetettävillä tiedotteilla. Asukkaat ovat tiedottaneet omista talkoistaan omissa kanavissaan haluamallaan tavalla. Lisäksi kaupunki jakaa syyssipuleita asukkaille istutettavaksi talkoilla yleisille alueille. Myös näihin talkoisiin kaupunki tarjoaa sipuleiden lisäksi työvälineitä sekä opastusta. Perinteiset Kaivopuiston haravointitalkoot ovat jo vuosien perinne ja täysin kaupungin järjestämä tapahtuma, josta tiedotetaan mediassa. Haravointitalkoisiin osallistuu vuosittain noin 100 - 200 henkilöä.

Vieraslajitalkoita tai istutustalkoita varten ei ole omaa rekisteriä tai ilmoittautumisjärjestelmää vaan vapaaehtoistyön koordinaattori toimii näissä yhteyshenkilönä ja koordinoi niitä. On tavoitteena, että edellä mainitut talkoot liitetään tulevaisuudessa samaan ilmoittautumis- ja merkitsemisjärjestelmään kuin siivoustalkoot.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Armi Koskela, vapaaehtoistyön koordinaattori, puhelin: 310 39652

armi.koskela(a)hel.fi

Liitteet

1

Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 35

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara on tehnyt 18 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan, että kaupungin nettisivuille avataan puistojen- ja piha-alueiden siivoamistalkoista tiedottava osiokartta paikkatietoineen, koska talkoot toimivat oivana liikuntamuotona ja osallistajana. Lausunto aloitteeseen on annettava 29.9. mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Armi Koskela, vapaaehtoistyön koordinaattori, puhelin: 310 39652

armi.koskela(a)hel.fi

Liitteet

1

Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 35

Oheismateriaali

1

Allekirjoitettu Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 35

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566