Helsingin kaupunki

Esityslista

35/2018

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/23

 

11.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 29.11.−4.12.2018 tekemien päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 29.11.−4.12.2018 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, tiimipäällikkö asuntotontit

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, tiimipäällikkö yritystontit

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, tiimipäällikkö maanhankinta

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikennejärjestelmä, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Rakennetun omaisuuden hallinta, palvelutilaverkko, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, tukkutori, yksikön päällikkö

Päätökset

Ylläpito, ylläpitopäällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, toimitila 3, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, talotekniikka, yksikön päällikkö

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö ja -valvonta, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö, tiimipäällikkö

Päätökset

Ympäristöpalvelut, ympäristönsuojelu, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.11.2018

Päätösasiakirjat

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566