Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (2)

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

25.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 241

Maksuperusteiden määrääminen, kaupunkiympäristön toimiala, ajoneuvojen siirtotaksat ja hinauspalveluista perittävät lisäkorvaukset

HEL 2021-012274 T 02 05 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti hyväksyä ajoneuvojen siirtotaksat liitteen nro 1 mukaisesti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli siirtopäällikkö Pekka Holopainen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

asiakkuusjohtaja

Mari Randell

Lisätiedot

Pekka K Holopainen, siirtopäällikkö, puhelin: 310 39867

pekka.k.holopainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Siirtotaksa 1.1.2022 alkaen Helsingin kaupunki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liitteessä 1. on esitys uusiksi siirtotaksoiksi seuraavien taksojen osalta, joita esitetään muutettavaksi seuraavasti;

- Siirtotaksoja muutetaan perittävien lisäkorvausten osalta siten, että lisäkorvaukset peritään keskiarvohintojen mukaisesti.

- Hallintokustannuksina peritään 30% muiden siirtokustannusten yhteissummasta, mutta kuitenkin enintään 50 € / siirto.

- Siirtokustannukset hävitettäväksi sekä jätehuollosta aiheutuneet kustannukset peritään urakoitsijan laskun mukaisesti, lisättynä hallintokustannuksilla.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 2 §:n 9 kohdan mukaisesti kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päättää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukaisesta taksasta.

Tämä päätös kumoaa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätöksen 4.2.2020 (13 §) edeltä esitettyjen asioiden osalta.

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi 1.1.2022 lukien, kuitenkin kauintaan 1.1.2032 asti.

Esittelijä

asiakkuusjohtaja

Mari Randell

Lisätiedot

Pekka K Holopainen, siirtopäällikkö, puhelin: 310 39867

pekka.k.holopainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Siirtotaksa 1.1.2022 alkaen Helsingin kaupunki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Palu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566