Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

15.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 113

Rakennuslupahakemus kerrostalon rakentamiseksi, tontti 5131/5, osoite Telakkakatu 14, hakija As Oy Helsingin Court

HEL 2017-012519 T 10 04 03

Facta 5-2902-17-A, Lupapiste LP-091-2017-05320

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti myöntää As Oy Helsingin Courtille haetun rakennusluvan liitteenä olevan Facta-asiakirjan mukaisesti ja siinä mainituin määräyksin sekä hyväksyä esitetyt pääpiirustukset.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston kokouksesta kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Nurmio

Lisätiedot

Markku Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 26429

markku.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Facta asiakirja

2

Pääpiirustuskooste

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennushanke täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Hanke soveltuu rakennuspaikalle ja on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Hanke täyttää myös rakentamiselle asetetut tekniset ja muut vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-g ja i §, 133 § ja 135 §

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Nurmio

Lisätiedot

Markku Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 26429

markku.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Facta asiakirja

2

Pääpiirustuskooste

Oheismateriaali

1

Lupapistehakemus

2

Esittelymateriaali

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös
Liite 1

Tiedoksi

KYMP Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit  Juha Korpi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2300

Siltasaarenkatu 13

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566