Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

 

 

Asia/11

 

15.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 118

Rakennuslupahakemus kahden asuinkerrostalon ja maanalaisen pysäköintikellarin rakentamiseksi, tontti 43270/2, osoite Laivalahdenkaari 1, hakija Asunto Oy Helsingin Laivalahdenkaari 1

HEL 2017-013057 T 10 04 03

Facta 43-2099-17-A, Lupapiste LP-091-2017-02431

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti myöntää Asunto Oy Helsingin Laivalahdenkaari 1:lle haetun rakennusluvan liitteenä olevan Facta-asiakirjan 43-2099-17-A mukaisesti ja siinä mainituin määräyksin sekä hyväksyä esitetyt pääpiirustukset.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston kokouksesta kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Nurmio

Lisätiedot

Hannu Pyykönen, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 26316

hannu.pyykonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Facta-asiakirja

2

Pääpiirustuskooste

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hanke täyttää luvan myöntämisedellytykset. Rakennukset soveltuvat täydennettävään 1990-luvun ympäristöön; ratkaisut mm. ovat asetettujen kaupunkikuvallisten vaatimusten mukaisia.

Suunnitelmassa on eräitä liikennetiloja, rakennusaloja, parvekeratkaisuja sekä viherkattamista koskevia poikkeamisia. - Mm. tontin muodosta ja asuntojakaumasta johtuen sisäkäytävien kerrosalaan kertyy lisäylitystä prosentin verran (+1,0 %). Tämä on asemakaavan mukaan mahdollista, kun poikkeamisella saavutetaan erityistä hyötyä rakennus- ja asuntotyyppien kehittämisessä; hankkeen konseptissa hyöty liittyy mm. kerrostasojen irtainkomeroryhmiin sekä käytävien valokuiluun tms. ikkunajärjestelyihin. - Toiminnallisesta mitoituksesta juontuen korkein 7-kerroksinen osa (Rak A) sekä pysäköintilaitos (Rak A) leventyvät yli tontin sisäisen rakennusalarajan (0,21 - 1,85 m). - Parvekkeista nk. ranskalaiset ovet ja -parvekkeet jätetään tarkoituksenmukaisuussyistä lasittamatta. Joissakin tapauksissa kyse on huoneiston toisesta parvekkeesta. - Viherkattaminen kohdennetaan rakennusten ympäristökuvassa merkitseviin 1-, 3- ja 4-kerroksisiin osiin, ylimmät 5-, 6- ja 7-kerroksiset osat toteutetaan kermikatteisina. Viime mainittua pyritään kompensoimaan hulevesisuunnitelmaan edellytetyin rakenteellisin viivästysjärjestelyin.

Naapureilla ei ole ollut suunnitelmasta huomauttamista.

Tarkemmat hankkeeseen liittyvät seikat ilmenevät liitteenä olevasta Facta-asiakirjasta 43-43-2099-17-A.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 118 §, 119 §, 125 §, 133 §, 135 §, 156 §, 172 §  ja 175 §.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Nurmio

Lisätiedot

Hannu Pyykönen, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 26316

hannu.pyykonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Facta-asiakirja

2

Pääpiirustuskooste

Oheismateriaali

1

Lupapistehakemus

2

Esittelymateriaali

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös
Esitysteksti
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2300

Siltasaarenkatu 13

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566