Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

15.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 114

Rakennuslupahakemus pysäköintilaitoksen ja asukastilan sekä kahden maalämpökaivon rakentamiseksi, tontti 49271/5, osoite Koirasaarentie 48, hakija Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

HEL 2017-012398 T 10 04 03

Facta 49-3001-17-A, Lupapiste LP-091-2017-07256

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää myöntää Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:lle haetun rakennusluvan liitteenä olevan Facta-asiakirjan 49-3001-17-A mukaisesti ja siinä mainituin määräyksin sekä hyväksyä esitetyt pääpiirustukset.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston kokouksesta kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Käsittely

Esittelija muutti esitystään siten, että Facta-asiakirjaan lisätään lupamääräys: Piha yhteensovitettava kadun, puiston ja naapuritonttien kanssa.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Nurmio

Lisätiedot

Salla Mustonen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 26445

salla.t.mustonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Korjattu Facta-asiakirja.pdf

2

Pääpiirustuskooste

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös
Liite 1

Asiamies

Liite 1
Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää myöntää Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:lle haetun rakennusluvan liitteenä olevan Facta-asiakirjan 49-3001-17-A mukaisesti ja siinä mainituin määräyksin sekä hyväksyä esitetyt pääpiirustukset.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston kokouksesta kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Esittelijän perustelut

Rakennushanke täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Hanke soveltuu rakennuspaikalle ja on vähäisiä poikkeamisia lukuun ottamatta asemakaavan mukainen. Alueryhmä ja kaupunkikuvaneuvottelukunta puoltavat vähäisiä poikkeamisia.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Tarkemmat hankkeeseen liittyvät seikat ja selvitykset ilmenevät Facta-asiakirjasta.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 g §, 121 a §,125 §, 133 §, 135 §, 150 d § ja 175 §

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Nurmio

Lisätiedot

Salla Mustonen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 26445

salla.t.mustonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Facta-asiakirja

2

Pääpiirustuskooste

Oheismateriaali

1

Lupapistehakemus

2

Esittelymateriaali

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös
Liite 1

Asiamies

Liite 1
Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2300

Siltasaarenkatu 13

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566