Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

15.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 116

Rakennuslupahakemus asuinkerrostalon rakentamiseksi, tontti 10600/6, osoite Capellanranta 4, hakija Asunto Oy Helsingin Vaspuuki

HEL 2017-011506 T 10 04 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myöntää haetun rakennusluvan Asunto Oy Helsingin Vaspuukille liitteenä olevan Facta-asiakirjan 10-2948-17-A mukaisesti ja siinä mainituin määräyksin sekä hyväksyä esitetyt pääpiirustukset.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston kokouksesta kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Nurmio

Lisätiedot

Jyrki Kauhanen, arkkitehti, puhelin: 09 310 26465

jyrki.kauhanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Facta-asiakirja

2

Pääpiirustuskooste

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennushanke täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Hanke soveltuu rakennuspaikalle ja on vähäisin poikkeamin voimassa olevan asemakaavan mukainen. Poikkeamat ovat perustellut ja ne on hyväksytty alueryhmässä ja kaupunkikuvaneuvottelukunnassa.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Tarkemmat hankkeeseen liittyvät seikat ja selvitykset ilmenevät Facta-asiakirjasta 10-2948-17-A.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 i §, 125 §, 133 §, 135 § ja 175 §

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Nurmio

Lisätiedot

Jyrki Kauhanen, arkkitehti, puhelin: 09 310 26465

jyrki.kauhanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Facta-asiakirja

2

Pääpiirustuskooste

Oheismateriaali

1

Lupapistehakemus

2

Esittelymateriaali

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2300

Siltasaarenkatu 13

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566