Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

15.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 109

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti merkitä tiedoksi.

Kvsto 27.9.2017 § 327

Pohjois-Haagan Ida Aalbergin puiston länsiosan asemakaavan muuttaminen (nro 12423)

Linkki pöytäkirjaan

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 24.11.2017, diaarinro 275/1/17

Helsingin rakennuslautakunta on 10.1.2012 § 11 kohdalla tekemällään päätöksellä päättänyt, ettei se ryhdy Asunto Oy Kalaniemenrannan esittämien vaatimusten johdosta velvoitetoimenpiteisiin Helsingin Laajasalossa sijaitsevan tontin 91-49-171-5 omistajia kohtaan. Asunto Oy Kalaniemenranta on korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittamassaan hakemuksessa vaatinut rakennuslautakunnan päätöksen purkamista ja asian palauttamista rakennuslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hakemus on hylätty.

Esittelijä

asiakkuusjohtaja

Pekka Henttonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

asiakkuusjohtaja

Pekka Henttonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 

 

FI02012566