Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

15.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 111

Rakennuslupahakemus asuinkerrostalon, rivitalon ja autohallin rakentamiseksi, tontti 33388/1, osoite Kuninkaantammenkierto 14, hakija Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2017-012402 T 10 04 03

Facta 33-3042-17-A, Lupapiste LP-091-2017-07820

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti myöntää Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle haetun rakennusluvan liitteenä olevan Facta-asiakirjan 33-3042-17-A mukaisesti ja siinä mainituin määräyksin sekä hyväksyä esitetyt pääpiirustukset.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston kokouksesta kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Käsittely

Asiaa esitteli arkkitehti Pirjo Pekkarinen-Kanerva.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Nurmio

Lisätiedot

Pirjo Pekkarinen-Kanerva, arkkitehti, puhelin: 310 26421

pirjo.pekkarinen-kanerva(a)hel.fi

Liitteet

1

Facta-asiakirja

2

Pääpiirustuskooste

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Liite 1
Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennushanke täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Hanke soveltuu rakennuspaikalle ja on vähäisin poikkeamisin voimassa olevan asemakaavan mukainen. Poikkeamiset ovat perusteltuja ja ne on hyväksytty alueryhmässä.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-i §, 125 §, 133 §, 135 § ja 175 §.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Nurmio

Lisätiedot

Pirjo Pekkarinen-Kanerva, arkkitehti, puhelin: 310 26421

pirjo.pekkarinen-kanerva(a)hel.fi

Liitteet

1

Facta-asiakirja

2

Pääpiirustuskooste

Oheismateriaali

1

Lupapistehakemus

2

Esittelymateriaali

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Liite 1
Hallintovalitus, rakennus- tai toimenpidelupaa koskeva toimielimen päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2300

Siltasaarenkatu 13

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566