Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

18.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia tulisi käsitellä 18.8.2017 kokouksessa

§ 19

Lausunto Sipoon kunnalle koskien toiminta-alueluonnosta Sipoon kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille

HEL 2017-007101 T 11 01 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti antaa Sipoon kunnalle asiassa seuraavan lausunnon.

Ympäristö- ja lupajaosto toteaa, että selvitystyössä on tarkasteltu riittävällä tarkkuudella taajama-aluemääritelmää, vesihuollon tarpeita sekä ympäristön- ja terveydensuojelullisia arvoja, joiden perusteella on laadittu nyt esitetty toiminta-aluerajaus. Näiltä osin toiminta-aluerajaus täyttää vesihuoltolain vaatimukset.

Jaosto huomauttaa, että myös Helsingin Östersundomin alueella on Sipoon Veden toiminta-alueeseen kuuluvia kohteita. Näitä alueita ei ole esitetty nyt laaditussa toiminta-alueluonnoksessa. Östersundomin rakentamisalueet ovat yleisen yleiskaavaehdotuksen vesihuollon yleisjärjestelysuunnitelmissa oletettu liitettäväksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) keskitettyyn vesi- ja viemäriverkostoon, kun Östersundomin aluerakentaminen alkaa. Karhusaaren osalta toiminta-alueen siirtäminen Sipoon Vedeltä HSY:lle saattaa tulla ajankohtaiseksi jo 2020-luvulta alkaen, muualla Östersundomin alueella siirtämisaikataulu on vielä avoin.

Ympäristö- ja lupajaosto pitää tärkeänä, että siirtymäkauden aikana myös Östersundomin alueella olevia Sipoon Veden toiminta-aluerajauksia päivitetään tarvittaessa vastaamaan vesihuollon tarpeita sekä ympäristön- ja terveydensuojelullisia arvoja.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Ville Hahkala, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

ville.hahkala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sipoon Vesi, lausuntopyyntö koskien toiminta-alueluonnosta Sipoon kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille

2

Raportti, Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Sipoon kunnan alueella

3

pykala_146_liite_04_kartta_3_toiminta-alue

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sipoon kunta

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sipoon kunta on yhteistyössä alueen vesilaitosten sekä kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa laatinut toiminta-alueluonnoksen Sipoon kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille. Sipoon kunta/Sipoon Vesi -liikelaitos pyytää lausuntoa toiminta-alueluonnoksesta 1.9.2017 mennessä.

Toiminta-aluerajaustyössä tarkasteltiin Sipoon kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten (Sipoon Vesi -liikelaitos, Kitön vesiosuuskunta, Sibbe vesiosuuskunta, vesiosuuskunta Suoni) toiminta-alueiden määritystarpeita ja rajausvaihtoehtoja perustuen vesihuoltolaitoksen nykytilaan ja uudistuneeseen vesihuoltolakiin. Työn tarkoituksena oli laatia ehdotus Sipoon Vesi -liikelaitoksen ja Kitön vesiosuuskunnan toiminta-alueiden rajauksesta.

Sipoon Vesi -liikelaitoksen tämänhetkinen vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alue muodostuu asemakaavoitetuista alueista. Sipoon Vesi toimii myös Helsingissä Östersundomin alueella. Sipoon asukkaista 1/3 asuu asemakaava-alueella ja 2/3 sen ulkopuolella (haja-asutusalueella). Asukkaista noin 70 % on liittynyt vesijohtoverkostoon ja noin 50 % jätevesiviemäriverkostoon. Toiminta-alueen ulkopuoliset verkostot muodostavat ns. jakelualueita, joilla kiinteistöillä ei ole liittymispakkoa.

Vesiosuukunta Kitö on perustettu v. 2010 ja sen suunnittelualueeseen kuuluvat Kitö, Näset, Spjutsundin kylä ja Hemisviken sekä itäinen Löparö. Osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostot valmistuvat kokonaisuudessaan viimeistään v. 2018. Jakelualueella on yhteensä noin 650 kiinteistöä, joista noin 200 on liittynyt tai liittyy osuuskunnan verkostoon. Osuuskunta ostaa tarvitsemansa talousveden kunnan vesihuoltolaitokselta ja johtaa jätevetensä kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin.

Vesiosuuskunta Sibbe on perustettu v. 2011 ja sen rakentaminen on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa. Suunnittelualueella on noin 600 kiinteistöä. Verkostojen rakentamista ei ole vielä aloitettu. Vesiosuuskunta Suonen vesijohtoverkko on rakennettu 540 kiinteistölle, joista tällä hetkellä verkkoon on liitetty 410 kiinteistöä, näistä suurin osa Mäntsälän kunnan alueella.

Sipoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui v. 2014. Työn keskeisenä tavoitteena oli tunnistaa vesihuoltoverkostojen ulkopuoliset vesihuollon tarvealueet sekä järjestää nämä läpinäkyvästi prioriteettijärjestykseen. Lähtökohtana olivat vesihuoltolain mukaisesti suuren asukasjoukon tarve sekä ympäristön- ja terveydensuojelulliset arvot. Tunnistetuille alueille laadittiin alustavat kustannusarviot. Tarkastelun pohjalta laadittiin tarvealueiden toimenpideohjelma vuosille 2014-2023 huomioiden vesihuoltolaitoksen taloudelliset resurssit.

Ennen varsinaisen toiminta-alueen rajausta perehdyttiin vesihuoltolainsäädännön velvoitteisiin toiminta-alueisiin liittyen. Tämä edellytti taajamamääritelmään perehtymistä. Tavoitteena oli määrittää suppein mahdollinen ja laaja lain tarkoittama taajama ja toiminta-alue. Näin kunnan päättäjillä on mahdollisuus saada liikkumavaraa taajaman ja toiminta-alueen määrittämiseksi. Taajama-alueella toiminta-alueen kiinteistöjä koskee liittymisvelvollisuus ja taajama-alueen ulkopuolella toiminta-alueella liittymisvelvollisuus koskee vain uusia kiinteistöjä.

Toiminta-aluerajauksen lähtökohtana on keskitetyn vesihuollon tarve. Tällä tarkoitetaan joko suurehkoa asukasjoukkoa tai terveydellisiä tai ympäristönsuojelullisia syitä. Toiminta-alueen tulee käsittää ainakin taajama-alueet. Vesihuoltolaitoksen on huolehdittava toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarvetta vastaavasti. Toiminta-aluerajauksessa tulee huomioida se, että vesihuoltolaitos pystyy toimimaan siellä taloudellisesti kannattavasti ilman, että asiakasmaksut muodostuvat kohtuuttoman korkeiksi.

Selvitystyön tarkastelujen perusteella  Sipoon kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluerajaukseksi esitetään suppeinta mahdollista rajausta eli vain taajama-alueita. Kaikki taajama-alueiden ulkopuoliset alueet (joilla on vesijohtoverkosto) esitetään vesihuollon jakelualueiksi. Toiminta-alueella taajamassa on liittymisvelvollisuus. Toiminta-alueeseen ei ehdoteta supistettavia alueita.

Kitön vesiosuuskunnalle ei toistaiseksi esitetä toiminta aluetta, vaan se esitetään jakelualueena. Sibben vesiosuuskunnan toteutus ei toistaiseksi ole tiedossa, joten sille ei ole tarpeen määrittää toiminta-aluetta. Vesiosuuskunta Suoni ei ole esittänyt toiminta-aluetta, eikä sille ole perusteita Sipoon kunnan näkökulmasta.

Ehdotetulla toiminta-alueella on 2 305 asukasta enemmän kuin nykyisellä toiminta-alueella. Nykyisellä toiminta-alueella on 462 asukasta, joilla ei ole liittymää ja joiden tulee liittyä Sipoon Veden vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoihin 31.12.2018 mennessä. Ehdotetulla toiminta-alueella on lisäksi 691 asukasta, joille tulee toiminta-alueen määrittelyn myötä liittymispakko Sipoon Veden vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoihin 31.12.2020 mennessä.

Tavoitteena on, että Sipoon kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet päivitetään 1-2 vuoden välein. Sipoon Vesi ryhtyy yhdessä muiden vesihuoltolaitosten ja viranomaisten kanssa valmistelemaan hyvissä ajoin toiminta-alueiden päivitystä. Toiminta-aluerajaukset tulee huomioida kunnassa yleissuunnitteluvaiheessa.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Ville Hahkala, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

ville.hahkala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sipoon Vesi, lausuntopyyntö koskien toiminta-alueluonnosta Sipoon kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille

2

Raportti, Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Sipoon kunnan alueella

3

pykala_146_liite_04_kartta_3_toiminta-alue

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sipoon kunta

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 79

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566