Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

18.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 29.3.2017 § 174

Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttaminen (nro 12333)

HEL 2011-010484 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 29.3.2017 § 175

Kyläsaaren opiskelijatalojen ja urheiluhallin asemakaavan muuttaminen (nro 12407)

HEL 2016-004104 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 29.3.2017 § 177

Lauttasaaren Nahkahousuntie 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12398)

HEL 2013-005474 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 19.4.2017 § 194

Taka-Töölön Mechelininkatu 34:n asemakaavan muuttaminen (nro 12342, Yleisradion entinen toimitalo)

HEL 2014-006631 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 19.4.2017 § 195

Kalasataman Työpajanpihan asemakaavan muuttaminen (nro 12390)

HEL 2016-003052 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 19.4.2017 § 196

Malminkartanon Rukkilanrinne 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12414)

HEL 2016-000439 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 19.4.2017 § 197

Myllypuron Yläkiventie 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12409)

HEL 2014-007110 T 10 03 03

 

Linkki pöytäkirjaan

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.6.2017

§ 106 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoontuminen ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 26.6.2017

§ 3 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokoontuminen ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunkisuunnittelulautakunta

25.4.2017 § 211

HEL 2016-003957 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.5.2017

Linkki pöytäkirjaan

§ 110 Kaupunkiympäristölautakunnan irtaimen omaisuuden luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006056 T 00 01 00

§ 111 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston liikehuoneistojen vuokralle ottamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006036 T 00 01 00

§ 112 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston liikehuoneistojen hankkimista, luovuttamista ja vuokralle antamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006033 T 00 01 00

§ 113 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston tilahankkeiden suunnitelmien hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006030 T 00 01 00

§ 114 Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen tai rakennuksien ostamista, lunastamista tai vaihdossa hankkimista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006078 T 00 01 00

§ 115 Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostamista, lunastamista tai vaihdossa hankkimista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006076 T 00 01 00

§ 116 Kaupunkiympäristölautakunnan maankäyttösopimuksen hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006047 T 00 01 00

§ 117 Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen tai rakennuksien myymistä tai vaihdossa luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006031 T 00 01 00

Rakennusvalvontataksasta päättäminen 1.6.2017 alkaen

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti hyväksyä liitteen mukaisen rakennusvalvontataksan alkaen 1.6.2017.

Päätös

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 15.6.2017 numero 17/0362/5

Päätös rakennusluvan aloittamisoikeuden kumoamista koskevaan vaatimukseen

Helsingin rakennusvalvontaviraston arkkitehti myönsi päätöksellään 7.2.2017 rakennusluvan kaksikerroksisen pientalon ja kahden maalämpöporakaivon rakentamiseen Lauttasaaressa sijaitsevalle tontille 91-031-202-5. Rakennuslautakunta hylkäsi päätöksellään 21.3.2017 rakennuslupaa koskevat oikaisuvaatimukset ja myönsi samalla 14.000 euron suuruista vakuutta vastaan rakennustöiden aloittamisoikeuden rakennuksen perustusten osalta. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 20.4.2017 antamallaan päätöksellä naapurien vaatimukset aloittamisoikeuden kumoamisesta ja rakennustöiden täytäntöönpanon kieltämisestä. Pääasiasta tehdyn valituksen käsittely on edelleen vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa.

Rakennuslautakunta myönsi päätöksellään 30.5.2017 laajennuksen rakennusluvan yhteydessä myönnettyyn aloittamisoikeuteen 60.000 euron suuruista lisävakuutta vastaan siten, että aloittamisoikeus kattaa kaikki valituksenalaisen rakennusluvan mukaiset työt. Kahden naapuritontin omistajat valittivat päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaativat, että päätös on kumottava ja rakennusluvan täytäntöönpano kiellettävä. Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen. Hallinto-oikeus antaa päätöksen rakennuslupavalitukseen myöhemmin.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 30.6.2017 diaarinumero 3815/1/16

Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 19 A:lle on 2.2.2016 myönnetty rakennuslupa huoneistojakojen muutoksiin 3. - 5. kerroksessa, 6. kerroksen toimiston muuttamiseksi käyttötarkoitukseltaan asunnoiksi, 6. kerroksen avoimien kattoterassien rakentamiseen, katujulkisivujen ikkunoiden uusimiseen, IV-venttiilien asentamiseen katujulkisivuun ja kellarien aputilojen uudelleen järjestelyyn sekä irtaimistovarastojen rakentamiseen.

Kadun toisella puolella vinoittain vastapäätä oleva tontin omistaja, Asunto Oy Olamontalo (Lönnrotinkatu 16), on 9.11.2016 korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamassaan hakemuksessa vaatinut myönnetyn rakennusluvan purkamista kuulemisvirheen johdosta.

Korkein hallinto-oikeus on 30.6.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt hakemuksen.

Esittelijä

asiakkuusjohtaja

Pekka Henttonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

asiakkuusjohtaja

Pekka Henttonen

Oheismateriaali

1

Saarihuhdantie

2

Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566