Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

18.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Luonnonmuistomerkin rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen, Pihlajiston vaahtera

HEL 2017-008904 T 11 01 04

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti vahvistaa poikkeamisen luonnonmuistomerkkinä rauhoitetun Pihlajiston vaahteran rauhoitusmääräyksistä.

Perustelut

Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on päätöksellään 16.12.1997 § 453 rauhoittanut Helsingin Pihlajistossa sijaitsevan vaahteran luonnonsuojelulain nojalla luonnonmuistomerkiksi. Puu on valittu Helsingin kauneimmaksi vaahteraksi vuonna 2000 kaupungin 450-vuotisjuhlan kunniaksi.

Vaahtera vaurioitui todennäköisesti kovan tuulen seurauksena viikonloppuna 1.-2.7.2017 siten, että yhteen rungon haaraan tuli repeämä. Puuasiantuntijan ja arboristin 4.7.2017 paikalla tekemän maastokäynnin perusteella todettiin, että puu on vaarallinen, sillä rungon haara voi pudota alas. Puu sijaitsee kulkuväylän varrella Pihlajiston ala-asteen vieressä. Käynnillä todettiin, että revennyt haara tulee poistaa mahdollisimman nopeasti, samoin kuin se, että myös puun muut haarat ovat vaarallisen huonokuntoisia, ja myös ne tulee poistaa. Puun rungon toinen haara on tuettu ja puusta on jo aiemmin poistettu yksi huonokuntoinen haara. Maastokäynnin jälkeen puulle tilattiin rungon haarojen poisto, joka suoritettiin samana iltana.

Haarojen poistamisen jälkeen puun maisemallinen suojelumerkitys suurimmaksi osaksi hävisi, mutta opetukseen liittyvää suojelumerkitystä jäi jäljelle. Rauhoituspäätöstä ei näin ollen ole tarpeen purkaa.

Vaahteran rauhoituspäätöksen määräysten mukaan kiellettyä on puun ja sen juuriston vahingoittaminen, maan kaivaminen puun juurien ympäriltä sekä maan ja kivien pois ottaminen sekä kaikki toimenpiteet vaahteran välittömässä läheisyydessä, jotka heikentävät puun luonnonsuojelullista arvoa. Päätöksen mukaan puun rauhoitusmääräyksistä saadaan poiketa ympäristölautakunnan luvalla silloin, kun se on luonnonmuistomerkin hoidon ja käytön kannalta perusteltua.

Edellä mainituin perustein vaahteran haarojen poistaminen on ollut välttämätöntä ja siten rauhoituspäätöksen määräyksistä poikkeaminen on ollut perusteltua vaahteran hoidon ja käytön kannalta.

Sovelletut oikeusohjeet

Luonnonsuojelulaki 23 §, 26 §

Helsingin kaupungin hallintosääntö 16 luku 2 § 1 kohta

Esittelijä

yksikön päällikkö, ympäristönsuojeluyksikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Päivi Korkeakoski, yksikön päällikkö, lakipalvelut, puhelin: +358 9 310 32098

paivi.korkeakoski(a)hel.fi

Hanna Seitapuro, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, luonnonsuojelulain mukainen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin uuden hallintosäännön nojalla ympäristö- ja lupajaosto päättää luonnonsuojelulain mukaisista luonnonmuistomerkkeihin liittyvistä asioista, eli rauhoituspäätöksen mukaisen poikkeusluvan rauhoitusmääräyksistä myöntää 1.6.2017 alkaen ympäristö- ja lupajaosto. Koska puun haarat oli välttämätöntä poistaa jo ennen jaoston seuraavaa kokousta, asiasta informoitiin jaoston jäseniä sähköpostitse 5.7.2017 ja asia vahvistetaan tällä päätöksellä.

Esittelijä

yksikön päällikkö, ympäristönsuojeluyksikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Päivi Korkeakoski, yksikön päällikkö, lakipalvelut, puhelin: +358 9 310 32098

paivi.korkeakoski(a)hel.fi

Hanna Seitapuro, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Rauhoituspäätös Pihlajiston vaahtera

2

Pihlajiston vaahtera kuva halkeamasta.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, luonnonsuojelulain mukainen päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566