Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

18.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Postilaatikon paikan määrääminen, tontti 41127/8, Sapilastie 10

HEL 2017-007832 T 10 04 10

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti määrätä Sapilastie 10:n postilaatikon sijaintipaikaksi kadun toiselle puolella tontin, Sapilastie 9, ajotien vieressä samassa paikassa kuin Sapilastie 9:n postilaatikot.

Perustelut

Postilain 43 §:n 1 momentin mukaan pientaloihin jaettavat kirjelähetykset on kannettava postilaatikkoon, joka sijaitsee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisen matkan päässä postin saajan osoitepaikasta. Viestintäviraston määräysten 2 luvun 3 §:n mukaan kohtuullinen matka pientalon postilaatikolle on enintään 50 metriä postinsaajan osoitepaikan kulkuliittymästä.

Kyseessä on pientalotontin postilaatikko. Posti Oy on määritellyt postilaatikon sijoitettavaksi kadun varteen rajanaapuritontin (osoite Sapilastie 12) eteen tai Postin antaman vastineen mukaan vaihtoehtoisesti kadun toisella puolella olevan Sapilastie 9:n eteen.

Kun postilaatikolle kuljetaan kadun toisella puolella olevaa jalkakäytävää myöten, niin etäisyys Sapilastie 12:n eteen sijoitettuun postilaatikkoon on noin 25 metriä. Etäisyys Sapilastie 9:n eteen sijoitettuun postilaatikkoon on noin 31 metriä. Kummatkin sijoituspaikat täyttävät siten etäisyysvaatimukset. 

Postilain 45 §:n 1 momentin nojalla postilaatikoista tai niiden käytöstä ei saa aiheutua tarpeetonta vaaraa liikenteelle. Viestintäviraston määräysten 2 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan postilaatikko on sijoitettava siten, ettei postin saaja joudu laatikolla asioidakseen ylittämään ajoväylää, jolla on linja-autoliikennettä tai merkittävää läpiajoliikennettä.

Sapilastiellä ei kulje linja-autolinjan reittiä. Kadulla ei ole myöskään merkittävää läpiajoliikennettä. Jos postilaatikko sijoitettaisiin Sapilastie 12:n eteen, niin ajotie jouduttaisiin postihakumatkalla ylittämään neljä kertaa tai sitten kulkemaan ajotiellä, mitä on pidettävä liikenneturvallisuuden kannalta tarpeettoman vaarallisena. Sapilastie 9:n eteen sijoitettuna ajotie joudutaan ylittämään vain kaksi kertaa.

Sovelletut oikeussäännöt

Postilaki 43 §, 44 §, 45 §, 48 §
Viestintäviraston määräys postilaatikkojen sijoittelusta (61/2011 M) 3 §, 4 §, 7 §

Postilaatikon paikan määräämistä koskeva vaatimus

********** pyytävät 6.6.2017 päivätyllä kirjelmällä määräämään heidän postilaatikkonsa sijaintipaikan Sapilastiellä seuraavilla perusteilla:

Sapilastiellä jalkakäytävä sijaitsee parittomien osoitteiden puolella ja meidän puolellamme on kapeat ja muhkuraiset nurmikkoiset korokkeet , jotka kuuluvat pääosin tontteihin mutta toimivat pensasaitojen ”suoja-alueena”.

Emme voi hyväksyä Postin määrittelemää postilaatikkomme paikkaa, mikä sijaitsisi naapurimme Sapilastie 12  A&B asuntojen kanssa ryhmässä, joiden laatikot ovat jo kadunsuuntaisesti ja rinnakkain ( google mapsin kuva on vanha, uudet asukkaat ovat rakentaneet mm. aidan ja koko Sapilastie on rakennettu vesiremontin jälkeen uudestaan).

Postin nimettömille edustajille yritimme selvittää, että postin haku on meille turvatonta. Talvella korokeosa on aurattujen lumipaakkujen peittämä, eikä 9-metrin pituisen korokeosan lumia voi kapealle kadulle takaisin laittaa.  Nurmikkokorokkeen leveys lehdettömänä aikana on keskimäärin 70 cm ja ylöspäin viettävä. Tästä levennyksestä kun poistamme laatikkorakennelman sekä postilaatikon mitat, jää turvallinen käyntialueen koko alle määritellystä 0,5 metristä (Viestintävirasto MPS 61 : Säännöksen 2 momentti perustuu osin voimassa olevan ohjeen kohtaan 2.1.12 sekä soveltuvin osin kohtaan 3.2. Säännöksen mukaan postilaatikon ja jalkakäytävän, ajoradan piennaralueen tai levennyksen reunaan on jäätävä vähintään puoli metriä tilaa. Säännöksellä pyritään turvaamaan laatikolla asioivan liikenneturvallisuus).  Laatikolle  tehtävä lisärakentaminen kapeaan kohtaan haittaisi olennaisesti myös aidan leikkuuta.

Käyttäessämme katua postinhakuun joutuisimme ylittämään tien 4 kertaa, joista 2 kertaa tien mutka-alueella. Mutkaosuus tekee näkyvyyden kaikille  huonoksi.  Neuvottelu oli postin edustajien kanssa yksipuolista. Meille todettiin että laatikkomme paikka on ryhmässä, vaihtoehtoja meiltä ei edes kysytty.

Suurimman osan tiemme laatikoista voidaan ryhmittää turvallisesti. Kiinteistöjen ajoväylät ovat rinnakkain tai jalkakäytävän puolella, jolloin asukkaat voivat turvallisesti hakea postinsa.

Sapilastiellä on 2-3 kiinteistöä parittomalla puolella joita ei voi mm. turvallisuuteen vedoten ryhmittää, mutta näidenkin postinjako voidaan suorittaa 1-2 kertaa jalkautumalla autosta. Tämä ei voi lisätä postinjakajan rasitusta puhumattakaan auton tyhjäkäynnistä, varsinkaan kun postia tulee kaiken kaikkiaan satunnaisesti.

Vetoamme pykäliin sekä turvallisuuteemme, voidaksemme säilyttää oman nykyisen postilaatikkomme ja paikkamme myös päivittäisen postin jakoa varten.

Postin vastine 31.5.2017

Postilain mukaisesti Posti Oy:llä on velvollisuus määrittää postilaatikon paikka. Sijoittelu tehdään postilain ja Viestintäviraston postilaatikoiden sijoittelusta annetun määräyksen mukaisesti. Nämä säännökset edellyttävät muun muassa, että laatikoiden sijoittelussa otetaan huomioon tien kunnossa- ja puhtaanapito sekä liikenne- ja työturvallisuus. Tämä huomioidaan kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Säännösten mukaan pientalojen postilaatikot sijoitetaan ensisijaisesti ryhmiin.

Sapilastie 10 postilaatikko  on tarkoitettu laitettavaksi Sapilastie 12A ja 12B viereen.

Sapilastie 10 ja 12A ja 12B postilaatikoiden sijoitus on jakelusuunnitelmaan kaikkien määräysten mukainen sijoituspaikka.

Iltakatselmuksen aikana talon 10 asukkaat ilmoittivat, etteivät aio laatikkoaan siirtää, eivätkä  tee  maksullista lähilaatikko palvelua, vaan noutavat postinsa asiamiespostilta.

Sapilastie 10:llä on mahdollisuus laittaa laatikkonsa vastakkaiselle puolelle katua osoitteen Sapilastie 9 kohdalle heidän viereen aitaan.

Postinsaajan vastalausuma 6.6.2017

Helpottaaksemme postijakelijan työtä ehdotamme, että siirrätämme postilaatikkomme roskakatoksemme etupuolelle, jossa se sijaitsee viestintäviraston määrittelemän etäisyyden päästä kadun reunasta (toisin kuin postin ehdottama siirtopaikka Sapilastie 12:sta ryhmässä, joka on mitattu ja todennettu), sekä sijainti  on kadun suuntainen.

Koska Postin määräämä yksittäisen postilaatikon paikka rajanaapurillemme Sapilastie 8:lle sijaitsi suoraan maakaapelivedon päällä ( postin piti olla tietoinen maanalaisten linjojen ja kaapelivetojen sijainnista) ja tästä syystä ei naapurimme voinut sitä hyväksyä ja siirsi laatikkonsa naapurin hyväksynnällä Sapilastie 9:n ryhmään, emme täten omalla yksittäisellä laatikkosijoittelullamme lisää postinjakajan työtä vaan prosentuaalinen yksittäislaatikko-osuus säilyy postin ehdotelman mukaisena kadullamme. Lisäksi säästämme Postin kuluja, koska heidän ei tarvitse maksaa laatikostamme korvauksia naapurillemme, jos laatikkomme sijoitettaisi naapurin aitaan (olisi laatikkomme sijoituspaikka Sapilastie 12 tai 9).

Esittelijä

yksikön päällikkö

Pentti Ruuska

Lisätiedot

Pentti Ruuska, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 26218

pentti.ruuska(a)hel.fi

Liitteet

1

SijaintikarttaSapilastie10.pdf

2

KantakarttaSapilastie10.pdf

3

Sapilastie10.pdf

4

Sapilastie9.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Postinsaaja

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Posti Oyj

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Pentti Ruuska

Lisätiedot

Pentti Ruuska, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 26218

pentti.ruuska(a)hel.fi

Liitteet

1

SijaintikarttaSapilastie10.pdf

2

KantakarttaSapilastie10.pdf

3

Sapilastie10.pdf

4

Sapilastie9.pdf

Oheismateriaali

1

Postilaatikkokirjelmä.pdf

2

PostinVastine.pdf

3

VastalausumaPostinKirjelmään.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Postinsaaja

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Posti Oyj

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2300

Siltasaarenkatu 13

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566