Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

07.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

ALLU-tapahtumahallintajärjestelmän lisärahoitus

HEL 2015-003207 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa asukas- ja yrityspalvelut varaamaan ALLU-järjestelmän lisäkehitykseen ja ylläpitoon yhteensä 450 000 euroa ajalla 2019 - 2022.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Markku Leijo, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi

Iiro Grönberg, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37192

iiro.gronberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Asukas- ja yrityspalveluissa alueidenkäyttö- ja valvonta -yksikkö vastaa kaupungin maaomaisuuden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön. Maankäyttölupia ja -vuokrauksia tehdään vuosittain runsaasti, noin 15 000 kappaletta. Tuloja vuokrauksista ja luvista kertyy yli 15 miljoonaa euroa vuositasolla.

Lupa- ja vuokrauspäätöksiä tehdään määrällisesti paljon ja niiden tuotot ovat merkittävät. Tästä syystä lupien ja vuokrausten hallintajärjestelmän tulee olla työtä sujuvoittava, ajantasainen ja helppokäyttöinen. Lisäksi sen on tuettava sähköistä asiointia, joka on kaupungin strategian mukainen kärkihanke.

Uusi järjestelmä ALLU on päätyökalu maankäyttölupien ja -vuokrausten hallinnassa sekä laskutuksessa alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikössä. Järjestelmää käyttävät myös muut kaupungin organisaatiot. Järjestelmä tuottaa maankäyttötietoa kuntalaisille kaupungin karttapalvelun kautta.

Lisäkehityksellä laajennetaan järjestelmästä saatavia hyötyjä

Kaupungininsinööri päätti 1.3.2016 § 10 oikeuttaa Rakennusviraston palveluosaston alueidenkäyttötoimiston tilaamaan ALLU-tapahtumahallintajärjestelmän Vincit Oy:ltä, kokonaisarvo noin 500 000 euroa. Toteutustavaksi valittiin ketterä kehitysmenetelmä, missä ei ole kiinteää hintaa, vaan järjestelmää rakennettiin jaksotetusti tarpeiden mukaan tuntihinnalla. Varattu resurssi ei kuitenkaan riittänyt järjestelmän toteuttamiseen.

Kaupungininsinöörin tekemän hankintapäätöksen jälkeen kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti vielä 800 000 euron lisärahoituksesta 2.1.2017 § 45.

ALLU-järjestelmä valmistui vuonna 2018 ja otettiin tuotantokäyttöön 2.1.2019 kaikkien tuotteiden osalta. Sähköinen asiointi käynnistyi 3.1.2019 Lupapiste.fi-alustalla.

Järjestelmää kehitetään vielä asiointiympäristön tarpeita vastaavaksi. Tässä kehitystyössä valvontatiimin käyttämä sähköinen valvontatyökalu integroidaan järjestelmään, kustannukset noin 50 000 euroa. Sen lisäksi muuta jatkokehitystä tehdään noin 60 000 eurolla.

Ylläpitokustannusten ja palvelintilan vuokran määräksi arvioidaan 140 000 euroa vuosina 2019 - 2022. Vuotuisen jatkokehityksen tarpeisiin on arvioitu tarvittavan korkeintaan 50 000 euroa vuodessa. Lisätöitä tilataan tarpeen mukaan ja ne toteutetaan ketterän kehityksen menetelmällä, joten laskutus voi olla varausta pienempi.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Markku Leijo, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi

Iiro Grönberg, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37192

iiro.gronberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Kymp/Palu

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 24.01.2019 § 15

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.11.2017 § 45

Rakennusvirasto Palveluosasto Kaupungininsinööri 01.03.2016 § 10

Yleisten töiden lautakunta 16.06.2015 § 302

Rakennusvirasto Palveluosasto Osastopäällikkö 12.05.2015 § 7

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566