Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

22.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 40

Lasten päiväkoti Kaivopuiston perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2017-002423 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti Lpk Kaivopuiston perusparannuksen hankesuunnitelman indeksikorjatun enimmäishinnan korottamisesta siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 3 437 850 euroa arvonlisäverottomana tammikuun 2018 kustannustasossa. Hankkeen aikaisempi enimmäishinta oli 3 038 296 euroa arvonlisäverottomana tammikuun 2018 kustannustasossa.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Maria Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39843

maria.lahdemaki(a)hel.fi

Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 12.3.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Lpk Kaivopuiston peruskorjauksen tarkoituksena on kunnostaa vanha suojeltu huvilarakennus siten, että rakennusta voidaan jatkossakin käyttää nykyaikaisena toimivana päiväkotina kuitenkin rakennuksen historiaa kunnioittaen.   

Toteutussuunnitteluvaiheessa päätettiin ottaa mukaan hankesuunnitelmasta poiketen hankkeeseen ala-, väli- ja yläpohjan vanhojen mikrobivaurioituneiden täytteiden poistaminen. Täytteiden poistamisen yhteydessä saadaan myös korjattua kantavien rakenteiden lahovauriot. Lisäksi hankkeeseen sisällytettiin hirsirungon lahokorjaustöitä hankesuunnitelmassa arvioitua enemmän.

Hankkeen enimmäishinnan nostaminen ei aiheuta käyttäjähallintokunnalle vuokran korotusta, koska nyt mukaan otettavat työt ovat sisäilmakorjauksia.

Esittelijän perustelut

Lpk Kaivopuiston hankesuunnitelma on hyväksytty kiinteistölautakunnan päätöksellä 4.5.2017 § 206.

Lpk Kaivopuistossa peruskorjauksessa uusitaan rakennuksen vesikatto ja kunnostetaan ikkunat ja julkisivut. Vanhentunut talotekniikka uusitaan lähes kokonaisuudessaan ja märkätilat uusitaan kokonaan. Korjaustöiden yhteydessä entinen perhepäivähoitajan asunto liitetään osaksi päiväkotia ja uusi keittiö rakennetaan jakelukeittiönä.

Toteutussuunnitteluvaiheessa päätettiin ottaa korjaustöihin mukaan ala-, väli- ja yläpohjien vanhojen täytteiden poistaminen. Lisäksi hirsirungon lahokorjauksiin on nyt varauduttu aikaisempaa laajemmin.

Vanhojen ala, väli- ja yläpohjien täytteissä on todettu mikrobivaurioita, jotka saadaan nyt poistettua kokonaisuudessaan. Välipohjien puhdistaminen mahdollistaa myös lattioiden kantavien rakenteiden lahokorjaustyöt, mikäli näitä esiintyy. Hirsirungon nykyistä laajempiin korjauksiin varautuminen mahdollistaa sen, että rungon mahdolliset lahovauriot saadaan hankkeen yhteydessä korjattua ja sen myötä varmistettua hirsirungon kantavuus. Em. töiden myötä saadaan parannettua merkittävästi rakennuksen sisäilman laatua sekä rakenteiden kuntoa.

Em. muutokset aikaansaavat Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen maksaman käyttäjävuokran pienentymisen aiemman hankesuunnitelman mukaisesta vuokrasta, koska osa korjauksista katsotaan nyt sisäilmakorjauksiksi, joista ei tule vuokravaikutusta.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen aikaisemman hankesuunnitelman indeksikorjattu enimmäishinta oli 3 038 296 euroa arvonlisäverottomana tammikuun 2018 kustannustasossa.

Hankkeen enimmäishinta nousee aikaisemmasta 399 554 euroa arvonlisäverottomana. Uusi enimmäishinta hankkeelle on 3 437 850 euroa arvonlisäverottomana tammikuun 2018 kustannustasossa.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Maria Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39843

maria.lahdemaki(a)hel.fi

Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 12.3.2018

Oheismateriaali

1

Urakkakustannusarvio 7.3.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rakennuttaminen -palvelu

Kasvatuksen ja Koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 206

Varhaiskasvatusvirasto Varhaiskasvatusjohtaja 20.04.2017 § 58

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58225

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566